Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Datert: 12.12.2013
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor om leveransar om helse- og sosialtenester blei inngått i 2012. I Innst. 14 S (2013-2014) frå familie- og kulturkomiteen er det ikkje bekrefta at regjeringa vil vidareføre samarbeidsavtalen med ideell sektor, og det er skapt usikkerheit om regjeringa vil vidareføre ordninga med eigne anbodsrundar for private, ideelle innan barnevernet.

Vil statsråden vidareføre samarbeidsavtalen, og vil statsråden sikre eigne ombodsrundar med ideell sektor innan barnevernet?


Les hele debatten