Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor statsråden stopper etableringen av beredskapslagre for matkorn

Datert: 05.02.2014
Besvart: 05.02.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mitt spørsmål går til landbruks- og matministeren.

Det har i de senere årene vært stadig mer oppmerksomhet rundt hvor viktig det er å ha en god beredskap. Vi som land må ta høyde for at det utenkelige kan skje. Tilgang til nok og trygg mat er en viktig del av vår nasjonale beredskap. I Norge tas matsikkerhet ofte for gitt, til tross for at den globale matproduksjonen blir stadig mer uforutsigbar. Matvareprisene internasjonalt ligger på et høyere nivå enn før, og svingningene er større. Bare 14 pst. av alt kornet som blir produsert i verden, kommer noen gang i eksportrettet handel. Alle land sørger først og fremst for å ha nok til egen befolkning. I Norge har vi ikke matkornlagre i det hele, og på verdensbasis regner en med at kornlageret vil rekke i bare 70 dager. Når vi i tillegg vet at det i 9 av de siste 15 årene har vært underproduksjon av korn, ser vi at dette går feil vei.

Senterpartiet vil gjeninnføre beredskapslagre av korn. Den rød-grønne regjeringen foreslo 5 mill. kr til etablering av et beredskapslager, noe som Høyre og Fremskrittspartiet kuttet i sitt budsjett, og i stedet er det varslet mer utredning og byråkrati om et spørsmål som ble utredet i 2013. Fremskrittspartiet har programfestet at den skal bygge opp et beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov i ett år.

Mitt spørsmål er: Hvorfor stopper da statsråden etablering av beredskapslagre for matkorn? Og vil statsråden bekrefte eller avkrefte at formuleringene som Fremskrittspartiet har i sitt program om dette, står ved lag?


Les hele debatten