Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hva som er denne regjeringens ambisjoner overfor EU, og om en i noen tilfeller vil ivareta norske interesser selv om de går på tvers av EUs interesser

Datert: 26.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Jeg har et spørsmål til europaministeren.

Etter snart et halvt år i regjering er det i ferd med å forme seg et bilde av en regjering som på en svært passiv måte forholder seg EU- og EØS-regelverk. Straks etter regjeringsskiftet varslet regjeringen at en ville reversere veto mot postdirektivet. Det vil gjøre det vanskeligere å opprettholde postombæring i hele landet. Så varslet regjeringen at en ikke lenger har innvendinger mot EUs jernbanepakke IV. Det kan bety at jernbanen skal konkurranseutsettes.

For et par uker siden varslet kommunalministeren at en ikke anser det mulig å opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift for alle sektorer. Det slår hardt ut for distriktene, særlig i Nord-Norge. Tidligere denne uka varslet landbruksministeren at en gir opp kampen for å produsere fiskemjøl til dyrefôr, til tross for at det er miljøvennlig, at det er fritt for genmodifiserte organismer, og at alle faginstanser, også i EU, sier at de kravene EU stiller, ikke er faglig begrunnet.

Regjeringen ser også ut til å ha gitt opp å sikre norske bankkunder gjennom den såkalte bankinnskuddsgarantien, noe som gir norske bankkunder en langt dårligere beskyttelse for sparepengene deres enn tidligere. I tillegg ser regjeringen også ut til å ha gitt opp muligheten til å sikre ideelle organisasjoners stilling i relasjon til det offentlige. Konsekvensen av det kan bli at ideelle aktører må konkurrere om anbud på linje med kommersielle aktører.

Jeg kunne fylt opp med enda flere eksempler. Men spørsmålet er sjølsagt: Hva er denne regjeringens ambisjoner overfor EU? Skal en i noen tilfeller ivareta norske interesser, også når de går på tvers av EUs, eller vil en i alle saker, slik som jeg nå har nevnt, være helt passiv overfor EU og EØS?


Les hele debatten