Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Om hvordan klima- og miljøministeren vil påse at Stortingets vedtatte målsettinger i rovdyrforliket ivaretas, og om hvilke tiltak statsråden mener faktisk må iverksettes for å dempe konfliktene og motvirke utryggheten innenfor den todelte målsettingen

Datert: 07.05.2014
Besvart: 07.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren, og jeg vil starte med å sitere deler av et enstemmig vedtak i Stortinget fra 2011:

«Norge har etter Bern-konvensjonen en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Flere av våre store rovdyr er en del av større skandinaviske stammer, forlikspartene ser det som naturlig å samarbeide med våre naboland om forvaltning av relevante rovdyr, noe som også er i tråd med Bernkonvensjonens formuleringer om internasjonalt samarbeid. Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig.»

Videre:

«Rovdyrforvaltningen må baseres på en politikk der hensynet til å sikre overlevelse til alle de store rovviltartene i norsk natur, må kombineres med en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet innenfor den todelte målsettingen.»

Dette er ordrett fra rovdyrforliket fra 2011, som altså ble enstemmig vedtatt i Stortinget.

Jeg har stor forståelse for at dette er et krevende vedtak, men det bør være fullt mulig å oppfylle. Forutsetningen for å lykkes er at man faktisk likestiller de to målsettingene som ligger i forliket om å ha rovdyr samtidig som man har dyr på utmarksbeite. Mitt spørsmål blir derfor: Hvordan vil klima- og miljøministeren påse at Stortingets vedtatte målsettinger i rovdyrforliket ivaretas, og hvilke tiltak mener statsråden faktisk må iverksettes for å dempe konfliktene og motvirke utryggheten innenfor den todelte målsettingen?


Les hele debatten