Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden mener om at pelsdyrnæringen systematisk har oversett krav om avl og metoder for temming på tross av forskrift og dyrevelferdsloven

Datert: 18.12.2014
Besvart: 14.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Norsk pelseksport mottar årlig rundt 40 mill. kroner i subsidier samt 900 000 kroner til avlsarbeid. I tildelingsbrev fra Statens landbruksforvaltning vektlegges avlskrav, jf. St.meld. nr. 12 (2002-2003). NOU 2014: 15 stadfester at næringen ikke har avlet som forutsatt i dyrevernmeldingen, også på tross av forskrift og dyrevelferdsloven. Heller ikke metoder for temming av dyrene benyttes.

Hva mener statsråden om at næringen så systematisk og åpenbart har oversett Stortingets og regjeringens forutsetning for statlig tilskudd i over 11 år?


Les hele debatten