Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvilke svar statsråden fikk på brev til arbeids- og sosialministeren om å gjennomføre en likestillingsmessig konsekvensutredning av forslagene om midlertidighet i arbeidsmiljøloven

Datert: 04.02.2015
Besvart: 04.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Statsråden har det overordnede ansvaret for likestilling i regjeringen og har på den måten også et ansvar for å påse at andre statsråder gjør likestillingsmessige konsekvensutredninger i det arbeidet de utfører. Derfor var det bra at statsråden sendte et brev til arbeidsministeren og påpekte det helt opplagte forholdet at mer midlertidighet i arbeidsmiljøloven rammer kvinner særskilt, fordi kvinner i større grad enn menn rammes av midlertidighet. Dessuten har kvinner en svakere tilknytning til arbeidslivet, og som det ble påpekt i statsrådens brev, er det grundig dokumentert. I brevet ba statsråden om at det ble gjennomført en likestillingsmessig konsekvensutredning av de forslagene som ble lagt fram, slik utredningsinstruksen forutsetter.

Hvilke svar fikk statsråden på den konsekvensutredningen?


Les hele debatten