Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

Om statsråden står ved sine tidligere løfter om at fordelene for elbiler videreføres til 2017, og om hvilken fremdrift det må være på bymiljøpakkene for å få den ønskede effekten på klimaet og bymiljøet for å nå klimaforpliktelsene

Datert: 18.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Jeg tenkte jeg skulle gi justisministeren en hvilepause.

Transportsektoren står for om lag 26 pst. av klimagassutslippene i Norge. Hele 60 pst. av dette er fra persontransporten. Personbilene står for to tredjedeler av klimagassutslippene for reiser innenlands. Det betyr at det er svært viktig og effektfullt å legge til rette for null- og lavutslippskjøretøy samt å gjøre det enklere å reise med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Når BMW nå forsøker å overbevise myndighetene i Thailand om at elbilen er løsningen på luftproblemene i Bangkok og andre storbyer, trekkes den norske elbilpolitikken fram som eksempel til etterfølgelse. Det er en villet politikk som har gitt resultater, en politikk som ble startet under Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm, og som et samlet storting har sluttet seg til og forsterket. Hver tredje elbil som selges i Europa, selges i Norge. Nesten 20 pst. av alle nye biler som er solgt i Norge så langt i 2015, er elbiler.

Samferdselsministeren har tidligere ved en rekke anledninger uttalt at det er uaktuelt å endre den positive politikken overfor elbilismen før tidligst stortingsvalget i 2017. Å redusere utslippene fra kjøretøyene er ikke nok, det må også kjøres mindre. Det kan vi få til med smart byplanlegging, et godt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange. Bymiljøavtaler mellom staten og de største byene skal sikre dette. Likevel er – meg bekjent – ingen bymiljøavtaler inngått så langt. Det er altså ikke kommet på plass noen forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og kommune med felles plan for tiltak for å skape framtidens byer.

Mitt spørsmål til samferdselsministeren er todelt:

1.Står statsråden ved sine tidligere løfter om at fordelene for elbiler videreføres til 2017?

2.Hvilken framdrift ser statsråden for seg at det må være på bymiljøpakkene for å få den ønskede effekten på klimaet og bymiljøet og nå de klimaforpliktelsene et samlet storting er enig om?


Les hele debatten