Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til landbruks- og matministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp klimagassreduserende tiltak i landbruket og styrke klimaforliket

Datert: 25.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Norge skal gjennom et grønt skifte. Dette vil gjelde alle næringer, også landbruket. Landbruket vil alltid slippe ut klimagasser, siden det dreier seg om biologiske prosesser og levende organismer. Med økt kunnskap og ved å gjøre ting annerledes er det mulig å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Blant annet har Klimakur 2020 fått Bioforsk til å utarbeide tre rapporter som tar for seg forskjellige aktuelle temaer rundt behandlingen av gjødsel og jord. Disse rapportene om tiltak innen jordbruket har kommet fram til at det er mulig å redusere utslippene fra jordbruket med til sammen 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. For at tiltakene skal rekke å ha full effekt innen 2020, må innfasingen begynne raskt. Det framkom også av komitémerknadene til jordbruksoppgjøret 2014 at klimaforliket skal styrkes, og at klimagassreduserende tiltak i landbruket skal følges opp. Spørsmålet er:

Hvordan vil statsråden følge opp dette?


Les hele debatten