Muntlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Om at det likevel er gitt utslippstillatelse til å lage sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden av hensyn til forventede skatteinntekter og arbeidsplasser, og hvorvidt det er Miljødirektoratets ansvar å vurdere behovet for arbeidsplasser og mulige skatteinntekter i distriktene

Datert: 06.05.2015
Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Den 17. april ga regjeringa Nordic Mining tillatelse til å lage sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden. De fikk tillatelse til å deponere 250 millioner tonn stein, støv og kjemikalier i sjøen i 50 år. Det innebærer en 150 meter høy avfallshaug under vann i et område på 3 km2. I november i fjor ga Miljødirektoratet sin miljøfaglige uttalelse, der de gikk klart imot deponiet. Direktoratet mente deponiet ville ødelegge økosystemet under. De var bekymret for bunnfaunaen – blålange, pigghå, kysttorsk og ål. Både blålange, pigghå og ål er utryddingstruet og står på rødlista.

Men så ba klima- og miljøministeren direktoratet om å komme med en ny vurdering, der de også tok opp andre, samfunnsmessige, hensyn. I den nye rapporten var konklusjonen en annen. Etter å ha veid interessene mot hverandre mener Miljødirektoratet at utslippstillatelse bør gis, på strenge vilkår, av hensyn til de forventede skatteinntektene og de forventede arbeidsplassene – et par hundre lokalt og opp mot 500 nasjonalt.

Vi er helt enig i at det må tas interessemessige vurderinger i sånne saker når to viktige hensyn står steilt mot hverandre, og de avveiningene er det da virkelig politikere som må ta. Helsedirektoratet anbefaler ikke folk et kosthold med mer sukker av hensyn til arbeidsplassene i Freia eller å røyke mer av hensyn til tobakksindustrien.

Jeg ber om et konkret svar på om statsråden virkelig mener at det er Miljødirektoratets ansvar å vurdere behovet for arbeidsplasser og mulige skatteinntekter i distriktene.


Les hele debatten