Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

Om hvordan statsministeren ser for seg at hun skal lede arbeidet med å ivareta det norske naturmangfoldet, og hvilke tiltak vi kan forvente

Datert: 20.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av statsminister Erna Solberg

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): En av de store utfordringene verden står overfor, er å begrense den globale oppvarmingen. Akkurat når det gjelder klimaarbeid, er Venstre godt fornøyd med det samarbeidet vi har med regjeringen gjennom de budsjettavtalene vi har, og også med den enigheten vi har om målet om sammen med EU å redusere utslippene med 40 pst. fram mot 2030, og vi ser fram til tiltak som skal gjennomføres for å oppnå det.

En annen stor internasjonal utfordring er å stoppe tapet av naturmangfold. Norge har underskrevet Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold, kanskje den viktigste globale miljøavtalen siden årtusenskiftet. Den ble vedtatt i 2010, og man ble enig om 20 delmål som skal bidra til at tapet av naturmangfold stanses i løpet av ti år, og at tapet av naturtyper minst skal halveres. Nå har det gått fem år.

Ambisjonen for vern av natur er tallfestet til 17 pst. av landarealet og ferskvannsområder og 10 pst. av hav- og kystarealer. Et delmål sier at 15 pst. av de naturområdene som allerede er skadet, skal restaureres. Det er enighet om å legge om uheldige subsidier som bidrar til tap av naturmangfold. Man er enig om å ta vare på genetiske ressurser for matproduksjon og om at man skal bruke økosystemer i kampen mot klimaendringer.

På bakgrunn av disse globale målene skal hvert land sette sine egne nasjonale mål og utvikle nasjonale handlingsplaner for å sikre at målene følges opp. Da blir mitt spørsmål: Hvordan ser statsministeren for seg at hun skal lede arbeidet med å ivareta det norske naturmangfoldet, og hvilke tiltak kan vi forvente?


Les hele debatten