Muntlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om regjeringens forslag om å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten, og hvorvidt tallgrunnlaget som foreslås trukket fra kommunenes inntekter stemmer med virkeligheten

Datert: 21.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Mitt spørsmål går til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I budsjettforslaget for 2016 foreslår regjeringen igjen å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten. Kristelig Folkeparti er like sterkt imot dette nå som vi var forrige gang regjeringen foreslo det. Mitt spørsmål i dag går imidlertid på innretningen. For i forslag til budsjett kan vi lese at 630 mill. kr foreslås trukket fra kommunenes inntekter, som skal overføres til skatteetaten i den forbindelse. Har man da tatt høyde for at det er ulik organisering av skatte- og økonomienhetene i kommunene når man har beregnet hvor stort trekket skal være?

Vi får nå reaksjoner fra kommunene – senest i går, fra kommuner på Jæren, som påpeker at det foreslåtte uttrekket er mye høyere enn det de reelt betaler og bokfører for skatteoppkreverfunksjonen. Vi fikk også en melding i går om at det i Kristiansand er foreslått å trekke 17 mill. kr, mens de oppgir å ha en netto utgift på 10 mill. kr.

Hvordan har man da beregnet seg til beløpet 630 mill. kr? Vi må ha sikkerhet for at tallgrunnlaget som foreslås uttrukket, stemmer med virkeligheten. Jeg håper statsråden kan bidra til en avklaring om det.


Les hele debatten