Muntlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorfor ikke statsråden tidligere satte i verk konkrete tiltak for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med den store asyl- og flyktningstrømmen Norge opplever

Datert: 25.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Alle partier på Stortinget, bortsett fra SV og MDG, har gått sammen om 18 konkrete tiltak for innstramming i regelverket for å sikre kontroll ved grensene og med hvem som kommer inn i Norge i den store asyl- og flyktningstrømmen Norge opplever. Dette er blitt tatt godt imot av offentligheten og oppfattet som at det politiske Norge tar ansvar i en vanskelig tid. Det er vi i Arbeiderpartiet innstilt på å gjøre også i fortsettelsen.

Samtidig er vi kritiske til at regjeringen ikke har gjort tilpasninger til asylstrømmen tidligere. På svært mange områder og ikke minst når det gjelder håndteringen av asylsøkere som kommer til Norge, har vi opplevd en regjering som nøler, som ikke gjennomfører i den takten som har vært nødvendig, og som ikke framstår som spesielt effektiv i sin håndtering av utfordringen som antallet asylsøkere har gitt de seneste månedene.

Hvorfor har ikke regjeringen opprettet ambulerende team fra UDI, noe som ville ført til en raskere saksbehandling? Hvorfor har ikke regjeringen gjennomført flytting av juristkapasitet fra andre departementer til UDI? Hvorfor har ikke regjeringen gjennomført god nok styrking av Politiets utlendingsenhet og heller ikke styrket arbeidet med identitetsavklaring og sikkerhetsvurderinger av asylsøkere som kommer, tilstrekkelig?

Regjeringen kunne og burde tatt tydeligere grep om mange av disse sakene, og på et langt tidligere tidspunkt. Det er en regjerings ansvar å handle, spesielt når situasjonen er vanskelig og utfordringene er store. Mitt spørsmål er: Hvorfor satte ikke statsråden i gang med dette med en gang den ekstraordinære situasjonen ble kjent, hvorfor ventet han så lenge? Eller mener statsråden virkelig at han måtte vente på Stortingets vedtak for å gjennomføre de punktene som jeg nå har nevnt?


Les hele debatten