Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Datert: 07.01.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): I ein fleirtallsmerknad i Innst. 296 S (2014-2015) står det: 'Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, vil fremheve at Norge må innta en pådriverrolle i det videre arbeidet med å skape en prosess bygget på balansert nedrustning, ikke ensidige tiltak og med det langsiktige mål å lage et juridisk rammeverk som innebærer et forbud mot atomvåpen.' Det same fleirtalet meiner også Noreg bør '[...] arbeide langsiktig for et forbud mot slike våpen.'

Følgjer regjeringa opp denne merknaden?


Les hele debatten