Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren mener det er nødvendig med særskilte ekstratiltak rettet mot Sør-Vestlandet i revidert budsjett, i lys av den økte arbeidsledigheten

Datert: 30.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Spørsmålet går til finansministeren. – Til den forrige runden skal det sies at det hørtes ut som om det var gitt enorme skattelettelser for inneværende år. Hvis man ser på den bokførte effekten av skattelettelsene for inneværende år, er den kanskje mer begrenset enn det regjeringen selv ønsker, men den er i hvert fall svært begrenset.

Men det jeg var opptatt av, er hva man bør og kan gjøre nå for dem som er arbeidsledige, og mot den økende ledigheten. Et godt barometer er Norges Banks regionale nettverk og hvordan de vurderer arbeidsmarkedssituasjonen. Norges Banks regionale nettverk er basert på intervjuer med over 300 bedrifter over hele landet, og deres rapport, som kom for et par uker siden, viser noen veldig interessante funn som for Kristelig Folkeparti er veldig viktige i arbeidet med hva vi kan gjøre for å styrke kampen mot arbeidsledighet i revidert budsjett. Etter vårt syn er det nødvendig ut fra bl.a. denne rapporten å se på hvordan vi kan komme med målrettede tiltak som ikke hindrer nødvendig omstilling, men i realiteten bidrar til det, og at ledighetsveksten som er særlig stor på Sør-Vestlandet, adresseres spesielt. Vi trenger tiltak som virker raskt, som stimulerer sysselsetting i privat sektor, som sparer oss for fremtidige utgifter, og som ikke forplikter oss på et høyere generelt utgiftsnivå. Da er det – ikke minst ut fra effektene fra finanskrisen og hva man gjorde da – vedlikehold og rehabilitering av bygg som kan gi en slik positiv kortsiktig effekt, men også en langsiktig positiv effekt. Så mitt konkrete spørsmål er: Mener finansministeren det er nødvendig med særskilte ekstratiltak rettet mot Sør-Vestlandet i revidert budsjett?


Les hele debatten