Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Datert: 05.10.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): I behandlingen av Innst. 83 S (2015-2016) vedtok Stortinget: "Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 pst.".

Hva konkret har statsråden foretatt seg for å sikre at Stortingets vedtak iverksettes?


Les hele debatten