Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og likestillingsministeren

Datert: 06.10.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Stortinget ba regjeringen opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet. I Prop. 1 S for 2016-2017 henvises det til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte.

Ser statsråden behovet for et eget trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet?


Les hele debatten