Muntlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Om statsråden kan garantere at tidsplanen for intercity-utbyggingen holdes, med henvisning til at strekningene mellom Oslo og Hamar og Tønsberg og Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024 og videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030

Datert: 26.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Mitt spørsmål går til samferdselsministeren.

I 2030 vil det bo ca. tre millioner innbyggere i de åtte østlandsfylkene – en vekst på nesten 22 pst., ca. en halv million flere mennesker enn i dag. I Østfold, Akershus og Oslo vil det være om lag to millioner innbyggere i 2040, mot under 1,5 million i dag. Vi blir en halv million flere innbyggere bare i løpet av 25 år.

Befolkningsvekst er hovedutfordringen for hele det sentrale østlandsområdet. I denne regionen har man lyktes med en betydelig kollektivvekst de senere årene, men i følge Statens vegvesen vil biltrafikken også øke markant dersom det ikke tas grep. Det viser at en kursendring er nødvendig, ikke bare for regionen, men også for å oppnå nasjonale mål om klima, transport, dyrka mark og naturmangfold. Først og fremst handler det om framkommelighet. Det handler om folks hverdagsreiser. Det handler om alle som skal til og fra jobb hver eneste dag. Dersom vi ikke dimensjonerer transportsystemet i tråd med prognosene, blir det rett og slett for trangt om plassen.

Generell økonomisk vekst, økt bilhold og økt arbeidspendling vil øke presset på transportsystemet. Da må vi satse på både vei, kollektiv og ikke minst planlegging av nye prosjekt – og nøkkelen er toget. Gjennom intercity-satsingen skal de reisende få et bedre togtilbud med kortere reisetider og flere avganger. Intercity-satsingen og utbygging av dobbeltspor på jernbanen i de tettest befolkede områdene skal bidra til å møte framtidens transportbehov på en klimavennlig og kundevennlig måte.

Intercity-strekningene mellom Oslo og Hamar og Tønsberg og Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030. Kan statsråden garantere at tidsplanen for intercity-utbyggingen holdes slik Stortinget har bestemt?


Les hele debatten