Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Om hvordan man med dette budsjettforslaget tar et stort steg for å nå klimamålene i 2030, med henvisning til kutt i kollektivtransport, tilskudd til gang- og sykkelvei og jernbanevedlikeholdet samtidig som det gis avgiftslettelser til de tradisjonelle fossile bilene

Datert: 26.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Mitt spørsmål går til samferdselsministeren.

I henhold til Parisavtalen er våre forpliktelser at vi skal redusere våre klimagassutslipp med 40 pst. innen 2030. Vi ønsker enighet med EU om hvordan vi skal få dette til, og det er ingen tvil om at en stor del av utslippskuttene må komme i transportsektoren. Da er ny organisering viktig. Venstre har vært en pådriver for å organisere kollektivtrafikken i Oslo og Akershus bedre gjennom de siste 15 årene, og det har vært en stor suksess. Det er avgjørende at jernbanereformen får den nødvendige kvalitet, men det handler også om ressurser. Statsråden har tidligere i en spørretime uttalt at enigheten mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene har gitt store økninger til jernbanesektoren og kollektivtrafikken i de foregående årene. Det har vært riktig og viktig og er også et viktig gjennomslag for Venstre.

Når vi ser på årets budsjett, kutter regjeringen i sitt forslag kollektivtransporten med ca. 300 mill. kr og tilskuddet til gang- og sykkelvei med 62,5 mill. kr. Arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen stopper opp fordi regjeringen kutter jernbanevedlikeholdet med nesten 400 mill. kr. Samtidig gis det avgiftslettelser til de tradisjonelle fossile bilene på 900 mill. kr. Hvordan mener statsråden at man med dette budsjettforslaget tar et stort steg for å nå klimamålene i 2030 – det første året etter at Parisavtalen ble undertegnet?


Les hele debatten