Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor regjeringen ikke prioriterer å ruste kommunene for framtiden og sette dem i stand til å bygge ut eldreomsorgen, både med plasser, teknologi og kompetanse

Datert: 15.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Mitt spørsmål går til kommunalministeren.

Kommunene har som kjent ansvaret for mange av våre viktigste tjenester til befolkningen – barnehage, skole, helsetilbud og eldreomsorg. Det er særlig innenfor eldreomsorgen vi må sørge for å ruste kommunene til den hverdagen de vil stå i om få år. Stadig flere aktive eldre er en stor ressurs for samfunnet, men vi må også sørge for at kommunene kan utvikle eldreomsorgen både med plasser, teknologi som gjør at flere kan bo hjemme lenger, nok ansatte og riktig kompetanse.

Kommunalministeren har selv vært opptatt av eldreboomen, skal vi tro et utspill i Nationen for noen uker siden. Men selv om vi kan være enig i mye av beskrivelsen av virkeligheten, er vi nok uenige om hvordan vi skal møte utfordringene. For Arbeiderpartiet er styrking av kommuneøkonomien helt sentralt.

Før jul fikk vi presentert KS’ budsjettundersøkelse for kommunene. Undersøkelsen viser at i nesten halvparten av landets kommuner er budsjettarbeidet mer krevende i 2017 enn det var i 2016. Under denne regjeringen blir det stadig mer krevende å sørge for gode tjenester til befolkningen lokalt, og det skjer – paradoksalt nok – i en situasjon med rekordhøy bruk av oljepenger. Vi er også overrasket over at regjeringen i 2017 kutter i tilskuddsordningen for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Kommunene planlegger plasser som aldri før, men regjeringen stiller ikke opp – den kutter tilsagnsrammen til Husbanken tilsvarende 700 plasser, som er en nedgang på nesten 30 pst.

Da er mitt spørsmål: Hvorfor prioriterer ikke regjeringen å ruste kommunene for framtiden og sette dem i stand til å bygge ut eldreomsorgen, både med plasser, teknologi og kompetanse?


Les hele debatten