Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

Om når vi kan forvente at regjeringen tar forslagene fra utvalget den selv nedsatte på alvor, og framlegger konkrete forslag for bedre overvannshåndtering, med henvisning til ekstremvær og behovet for økt satsing på skred- og flomsikring og -forebygging

Datert: 10.01.2018
Besvart: 10.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Cora, Ylva og flommen på Sørlandet i sommer viser tydelig at klimaendringene gjør seg gjeldende. Klima hører spesifikt inn under Klima- og miljødepartementet, mens konsekvensene av klimaendringene er mer fragmentert.

Som samfunn må vi selvfølgelig gjøre det vi kan for å nå klimamålene, men vi må også innrette oss slik at ekstremsituasjoner gjør minst mulig skade for samfunn, bedrifter og enkeltpersoner. Både i trontaledebatten og i budsjettdebatten utfordret Senterpartiet regjeringen på behovet for økt satsing på skred- og flomsikring og -forebygging. I tillegg til å gjennomføre god arealplanlegging og flom- og skredsonekartlegging må vi i tillegg jobbe målrettet for sikring av de områdene der vi allerede har bebyggelse, og ut fra en risikovurdering og en kost-nytte-vurdering gå løs på de tiltakene som gir størst effekt. NVE har sine prioriteringslister, og de summerer seg nå til den nette sum av 2,5 mrd. kr.

Ekstremvær gir også mer overvann, og det ble av regjeringen pekt på som en stor utfordring som måtte løses raskt, da den nedsatte overvannsutvalget i 2014. Utvalgets utredning var klar i 2015 og inneholdt etter vårt syn mange gode forslag. Dessverre later de forslagene til å ligge i en skuff. Flommen på Sørlandet var en kraftig påminnelse om hvilke behov som finnes i kommunesektoren når det gjelder sikker og god overvannshåndtering, men vi kan ikke se at kommunene har fått nye, konkrete verktøy i verktøykassen sin.

Mitt spørsmål går da til olje- og energiministeren som fagansvarlig for NVE. Når kan vi forvente at regjeringen tar forslagene fra utvalget den selv nedsatte, på alvor og framlegger konkrete forslag for bedre overvannshåndtering?


Les hele debatten