Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Avgrens utvalget

Lovvedtak (146)

 • Lovvedtak 146 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 145 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 18. desember 2015 nr. 110 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
 • Lovvedtak 144 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
 • Lovvedtak 143 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning
 • Lovvedtak 142 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 141 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
 • Lovvedtak 140 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)
 • Lovvedtak 139 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)
 • Lovvedtak 138 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 137 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
 • Lovvedtak 136 (2016-2017)

  Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
 • Lovvedtak 135 (2016-2017)

  Innst. 362 L (2016–2017), jf. Prop. 106 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering)
 • Lovvedtak 134 (2016-2017)

  Innst. 421 L (2016–2017), jf. Prop. 120 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)
 • Lovvedtak 133 (2016-2017)

  Innst. 428 L (2016–2017), jf. Prop. 137 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap)
 • Lovvedtak 132 (2016-2017)

  Innst. 398 L (2016–2017), jf. Prop. 114 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer)
 • Lovvedtak 131 (2016-2017)

  Innst. 416 L (2016–2017), jf. Prop. 99 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)
 • Lovvedtak 130 (2016-2017)

  Innst. 431 L (2016–2017), jf. Dokument 8:63 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i EOS-kontrolloven – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 129 (2016-2017)

  Innst. 419 L (2016–2017), jf. Prop. 116 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold
 • Lovvedtak 128 (2016-2017)

  Innst. 427 L (2016–2017), jf. Prop. 92 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)
 • Lovvedtak 127 (2016-2017)

  Innst. 420 L (2016–2017), jf. Prop. 109 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)
 • Lovvedtak 126 (2016-2017)

  Innst. 425 L (2016–2017), jf. Prop. 110 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger)
 • Lovvedtak 125 (2016-2017)

  Innst. 438 L (2016–2017), jf. Prop. 117 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)
 • Lovvedtak 124 (2016-2017)

  Innst. 415 L (2016–2017), jf. Prop. 95 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)
 • Lovvedtak 123 (2016-2017)

  Innst. 459 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avkortning for kapitalinntekter)
 • Lovvedtak 122 (2016-2017)

  Innst. 443 L (2016–2017), jf. Prop. 145 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven
 • Lovvedtak 121 (2016-2017)

  Innst. 444 L (2016–2017), jf. Prop. 144 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i luftfartslova (restriksjonsområde)
 • Lovvedtak 120 (2016-2017)

  Innst. 429 L (2016–2017), jf. Prop. 136 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt)
 • Lovvedtak 119 (2016-2017)

  Innst. 325 L (2016–2017), jf. Prop. 101 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)
 • Lovvedtak 118 (2016-2017)

  Innst. 389 L (2016–2017), jf. Prop. 81 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
 • Lovvedtak 117 (2016-2017)

  Innst. 388 L (2016–2017), jf. Prop. 80 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
 • Lovvedtak 116 (2016-2017)

  Innst. 423 L (2016–2017), jf. Prop. 118 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar)
 • Lovvedtak 115 (2016-2017)

  Innst. 424 L (2016–2017), jf. Prop. 94 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
 • Lovvedtak 114 (2016-2017)

  Innst. 390 L (2016–2017), jf. Prop. 74 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)
 • Lovvedtak 113 (2016-2017)

  Innst. 368 L (2016–2017), jf. Prop. 85 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven
 • Lovvedtak 112 (2016-2017)

  Innst. 373 L (2016–2017), jf. Prop. 119 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)
 • Lovvedtak 111 (2016-2017)

  Innst. 369 L (2016–2017), jf. Prop. 127 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn)
 • Lovvedtak 110 (2016-2017)

  Innst. 387 L (2016–2017), jf. Prop. 89 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)
 • Lovvedtak 109 (2016-2017)

  Innst. 361 L (2016–2017), jf. Prop. 75 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)
 • Lovvedtak 108 (2016-2017)

  Innst. 378 L (2016–2017), jf. Prop. 71 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)
 • Lovvedtak 107 (2016-2017)

  Innst. 376 L (2016–2017), jf. Prop. 91 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om overføring av ansvar for kollektivtransport
 • Lovvedtak 106 (2016-2017)

  Innst. 376 L (2016–2017), jf. Prop. 91 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene)
 • Lovvedtak 105 (2016-2017)

  Innst. 355 L (2016–2017), jf. Prop. 93 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)
 • Lovvedtak 104 (2016-2017)

  Innst. 359 L (2016–2017), jf. Prop. 88 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om adopsjon (adopsjonsloven)
 • Lovvedtak 103 (2016-2017)

  Innst. 356 L (2016–2017), jf. Prop. 87 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)
 • Lovvedtak 102 (2016-2017)

  Innst. 354 L (2016–2017), jf. Prop. 73 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnevernloven (barnevernsreform)
 • Lovvedtak 101 (2016-2017)

  Innst. 363 L (2016–2017), jf. Prop. 102 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.)
 • Lovvedtak 100 (2016-2017)

  Innst. 367 L (2016–2017), jf. Prop. 78 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m)
 • Lovvedtak 99 (2016-2017)

  Innst. 366 L (2016–2017), jf. Prop. 112 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 98 (2016-2017)

  Innst. 296 L (2016–2017), jf. Prop. 76 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)
 • Lovvedtak 97 (2016-2017)

  Innst. 309 L (2016–2017), jf. Prop. 97 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)
 • Lovvedtak 96 (2016-2017)

  Innst. 328 L (2016–2017), jf. Prop. 83 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)
 • Lovvedtak 95 (2016-2017)

  Innst. 329 L (2016–2017), jf. Prop. 77 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om klimamål (klimaloven)
 • Lovvedtak 94 (2016-2017)

  Innst. 333 L (2016–2017), jf. Prop. 108 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)
 • Lovvedtak 93 (2016-2017)

  Innst. 303 L (2016–2017), jf. Prop. 72 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid) - BERIKTIGET
 • Lovvedtak 92 (2016-2017)

  Innst. 327 L (2016–2017), jf. Prop. 68 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Lovvedtak 91 (2016-2017)

  Innst. 308 L (2016–2017), jf. Prop. 39 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 90 (2016-2017)

  Innst. 319 L (2016–2017), jf. Prop. 65 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)
 • Lovvedtak 89 (2016-2017)

  Innst. 320 L (2016–2017), jf. Prop. 64 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 88 (2016-2017)

  Innst. 264 L (2016–2017), jf. Prop. 61 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)
 • Lovvedtak 87 (2016-2017)

  Innst. 310 L (2016–2017), jf. Prop. 70 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)
 • Lovvedtak 86 (2016-2017)

  Innst. 307 L (2016–2017), jf. Prop. 121 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg)
 • Lovvedtak 85 (2016-2017)

  Innst. 291 L (2016–2017), jf. Prop. 122 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)
 • Lovvedtak 84 (2016-2017)

  Innst. 292 L (2016–2017), jf. Prop. 107 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.)
 • Lovvedtak 83 (2016-2017)

  Innst. 299 L (2016–2017), jf. Prop. 82 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)
 • Lovvedtak 82 (2016-2017)

  Innst. 302 L (2016–2017), jf. Prop. 57 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)
 • Lovvedtak 81 (2016-2017)

  Innst. 304 L (2016–2017), jf. Prop. 79 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)
 • Lovvedtak 80 (2016-2017)

  Innst. 268 L (2016–2017), jf. Prop. 43 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)
 • Lovvedtak 79 (2016-2017)

  Innst. 284 L (2016–2017), jf. Prop. 53 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)
 • Lovvedtak 78 (2016-2017)

  Innst. 260 L (2016–2017), jf. Prop. 62 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)
 • Lovvedtak 77 (2016-2017)

  Innst. 255 L (2016–2017), jf. Prop. 58 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)
 • Lovvedtak 76 (2016-2017)

  Innst. 252 L (2016–2017), jf. Prop. 59 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)
 • Lovvedtak 75 (2016-2017)

  Innst. 246 L (2016–2017), jf. Prop. 48 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)
 • Lovvedtak 74 (2016-2017)

  Innst. 239 L (2016–2017), jf. Prop. 49 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)
 • Lovvedtak 73 (2016-2017)

  Innst. 212 L (2016–2017), jf. Prop. 50 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis)
 • Lovvedtak 72 (2016-2017)

  Innst. 222 L (2016–2017), jf. Prop. 163 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)
 • Lovvedtak 71 (2016-2017)

  Innst. 210 L (2016–2017), jf. Prop. 162 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om taubaner (taubaneloven)
 • Lovvedtak 70 (2016-2017)

  Innst. 225 L (2016–2017), jf. Prop. 44 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)
 • Lovvedtak 69 (2016-2017)

  Innst. 204 L (2016–2017), jf. Prop. 60 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil)
 • Lovvedtak 68 (2016-2017)

  Innst. 205 L (2016–2017), jf. Prop. 41 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
 • Lovvedtak 67 (2016-2017)

  Innst. 209 L (2016–2017), jf. Prop. 42 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)
 • Lovvedtak 66 (2016-2017)

  Innst. 208 L (2016–2017), jf. Prop. 36 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)
 • Lovvedtak 65 (2016-2017)

  Innst. 207 L (2016–2017), jf. Prop. 35 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)
 • Lovvedtak 64 (2016-2017)

  Innst. 200 L (2016–2017), jf. Prop. 33 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)
 • Lovvedtak 63 (2016-2017)

  Innst. 217 L (2016–2017), jf. Prop. 52 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven
 • Lovvedtak 62 (2016-2017)

  Innst. 221 L (2016–2017), jf. Prop. 37 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)
 • Lovvedtak 61 (2016-2017)

  Innst. 189 L (2016–2017), jf. Prop. 140 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)
 • Lovvedtak 60 (2016-2017)

  Innst. 167 L (2016–2017), jf. Prop. 157 LS (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i ekomloven
 • Lovvedtak 59 (2016-2017)

  Innst. 201 L (2016–2017), jf. Prop. 38 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker
 • Lovvedtak 58 (2016-2017)

  Innst. 195 L (2016–2017), jf. Prop. 161 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)
 • Lovvedtak 57 (2016-2017)

  Innst. 192 L (2016–2017), jf. Prop. 158 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
 • Lovvedtak 56 (2016-2017)

  Innst. 181 L (2016–2017), jf. Prop. 149 L (2015–2016 )

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)
 • Lovvedtak 55 (2016-2017)

  Innst. 190 L (2016–2017), jf. Prop. 139 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)
 • Lovvedtak 54 (2016-2017)

  Innst. 172 L (2016–2017), jf. Prop. 5 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)
 • Lovvedtak 53 (2016-2017)

  Innst. 165 L (2016–2017), jf. Prop. 7 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)
 • Lovvedtak 52 (2016-2017)

  Innst. 171 L (2016–2017), jf. Prop. 6 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 51 (2016-2017)

  Innst. 160 L (2016–2017), jf. Prop. 18 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.)
 • Lovvedtak 50 (2016-2017)

  Innst. 147 L (2016–2017), jf. Prop. 147 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)
 • Lovvedtak 49 (2016-2017)

  Innst. 124 L (2016–2017), jf. Prop. 145 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)
 • Lovvedtak 48 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier
 • Lovvedtak 47 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
 • Lovvedtak 46 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)
 • Lovvedtak 45 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)
 • Lovvedtak 44 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 43 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
 • Lovvedtak 42 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
 • Lovvedtak 41 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
 • Lovvedtak 40 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)
 • Lovvedtak 39 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)
 • Lovvedtak 38 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 37 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
 • Lovvedtak 36 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
 • Lovvedtak 35 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
 • Lovvedtak 34 (2016-2017)

  Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
 • Lovvedtak 33 (2016-2017)

  Innst. 51 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)
 • Lovvedtak 32 (2016-2017)

  Innst. 111 L (2016–2017), jf. Prop. 13 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)
 • Lovvedtak 31 (2016-2017)

  Innst. 109 L (2016–2017), jf. Prop. 10 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene)
 • Lovvedtak 30 (2016-2017)

  Innst. 103 L (2016–2017), jf. Prop. 146 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)
 • Lovvedtak 29 (2016-2017)

  Innst. 123 L (2016–2017), jf. Prop. 3 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)
 • Lovvedtak 28 (2016-2017)

  Innst. 107 L (2016–2017), jf. Prop. 4 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)
 • Lovvedtak 27 (2016-2017)

  Innst. 113 L (2016–2017), jf. Prop. 9 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)
 • Lovvedtak 26 (2016-2017)

  Innst. 101 L (2016–2017), jf. Prop. 142 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)
 • Lovvedtak 25 (2016-2017)

  Innst. 92 L (2016–2017), jf. Prop. 166 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)
 • Lovvedtak 24 (2016-2017)

  Innst. 91 L (2016–2017), jf. Prop. 154 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)
 • Lovvedtak 23 (2016-2017)

  Innst. 86 L (2016–2017), jf. Prop. 111 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)
 • Lovvedtak 22 (2016-2017)

  Innst. 67 L (2016–2017), jf. Prop. 155 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)
 • Lovvedtak 21 (2016-2017)

  Innst. 78 L (2016–2017), jf. Prop. 117 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker)
 • Lovvedtak 20 (2016-2017)

  Innst. 82 L (2016–2017), jf. Prop. 108 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse)
 • Lovvedtak 19 (2016-2017)

  Innst. 81 (2016–2017), jf. Prop. 107 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i politiloven (midlertidig bevæpning)
 • Lovvedtak 18 (2016-2017)

  Innst. 100 L (2016–2017), jf. Prop. 15 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret)
 • Lovvedtak 17 (2016-2017)

  Innst. 98 L (2016–2017), jf. Prop. 14 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel)
 • Lovvedtak 16 (2016-2017)

  Innst. 80 L (2016–2017), jf. Prop. 105 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)
 • Lovvedtak 15 (2016-2017)

  Innst. 77 L (2016–2017), jf. Prop. 159 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)
 • Lovvedtak 14 (2016-2017)

  Innst. 66 L (2016–2017), jf. Prop. 160 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringar i veglova (Vegtilsynet) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 13 (2016-2017)

  Innst. 94 L (2016–2017), jf. Prop. 143 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)
 • Lovvedtak 12 (2016-2017)

  Innst. 93 L (2016–2017), jf. Prop. 8 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)
 • Lovvedtak 11 (2016-2017)

  Innst. 41 L (2016–2017), jf. Prop. 129 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)
 • Lovvedtak 10 (2016-2017)

  Innst. 41 L (2016–2017), jf. Prop. 129 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
 • Lovvedtak 9 (2016-2017)

  Innst. 65 L (2016–2017), jf. Prop. 164 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)
 • Lovvedtak 8 (2016-2017)

  Innst. 56 L (2016–20 17), jf. Prop. 150 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)
 • Lovvedtak 7 (2016-2017)

  Innst. 42 L (2016–2017), jf. Prop. 120 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)
 • Lovvedtak 6 (2016-2017)

  Innst. 36 L (2016–2017), jf. Prop. 2 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)
 • Lovvedtak 5 (2016-2017)

  Innst. 32 L (2016–2017), jf. Prop. 134 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)
 • Lovvedtak 4 (2016-2017)

  Innstilling 25 L (2016–2017), jf. Prop. 118 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning)
 • Lovvedtak 3 (2016-2017)

  Innst. 23 L (2016–2017), jf. Prop. 89 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)
 • Lovvedtak 2 (2016-2017)

  Innst. 24 L (2016–2017), jf. Prop. 98 L

  Vedtak til lov om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)
 • Lovvedtak 1 (2016-2017)

  Innst. 20 L (2016–2017), jf. Prop. 137 L (2015–2016)

  Vedtak til lov om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)