Vedtak til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) – BERIKTIGET

I Stortingets møte 16. juni 2017 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) – BERIKTIGET

I

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel gjer ein følgjande endringar:

§ 13-4 femte ledd skal lyde:

(5) Tollmyndighetene kan også foreta tilsvarende kontroll hos importør, eksportør eller produsent i forbindelse med kontroll av utferdigede fakturaer, opprinnelsesbevis eller andre særlige legitimasjonsdokumenter.

Noverande § 13-4 femte til sjette ledd vert nytt sjette til sjuande ledd.

II

Endringane under I tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen

president