Vedtak til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19

I Stortingets møte 9. oktober 2020 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19

I

I lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:
§ 2 Virkeområde i tid

(1) Tilskuddsordningen gjelder for kalendermånedene juli, august, oktober, november og desember 2020.

(2) Arbeidsgivere kan søke om tilskudd for den enkelte ansatte enten for

  • a. juli og august, eller en av disse månedene, eller

  • b. oktober, november og desember, eller en av disse månedene.

§ 5 skal lyde:
§ 5 Vilkår for tilskudd

(1) For å kunne få tilskudd for juli og august eller en av disse månedene må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.

(2) For å kunne få tilskudd for oktober, november og desember eller en av disse månedene må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert per 31. august 2020. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021.

(3) Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.

(4) Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for.

(5) Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.

(6) Søkeren må utøve lovlig aktivitet.

(7) Søkeren må ikke være under konkursbehandling.

(8) Departementet kan gi forskrift til utfylling av denne paragrafen og fastsette nærmere vilkår for tilskudd. Departementet kan herunder gi regler som begrenser arbeidsgivers adgang til å gjennomføre nye permitteringer, oppsigelser eller arbeidstidsreduksjoner i perioden 28. mai til 1. januar 2021.

§ 6 femte ledd skal lyde:

(5) Tilskuddets størrelse graderes etter den ansattes stillingsprosent ved permitteringstidspunktet og permitteringsgrad per

  • a. 28. mai 2020 for tilskudd for juli og august eller en av disse månedene

  • b. 31. august 2020 for tilskudd for oktober, november og desember eller en av disse månedene.

II

I midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 3 femte ledd første punktum skal lyde:

Kompensasjonsytelsen gis med 60 prosent av grunnlaget begrenset oppad til 6 G.

§ 4 skal lyde:

Inntekter som selvstendig næringsdrivende og frilanser i stønadsperioden kommer til fradrag i ytelsen med 60 prosent.

§ 13 annet ledd skal lyde:

Loven oppheves 1. januar 2021.

III

Endringene under I trer i kraft straks.

Endringene under II trer i kraft 1. november 2020.

Tone Wilhelmsen Trøen

president