Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.10.2020 Innst. 18 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2020 knyttet til økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, jf. Prop. 140 L (2019-2020), jf. Innst. 18 L (2020-2021), Forslaget fra regjeringen ble vedtatt uten endringer. I forbindelse med behandlingen av Innst. 18 L (2019-2020) ble det behandlet et løst forslag fra regjeringspartiene om endring i I lovvedtak 9. oktober 2020 gjeldende endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19, knyttet til ikrafttredelsesdato. Det ble vedtatt at endringen i § 13 annet ledd trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.10.2020

   Behandlet tredje gang i Stortinget 20.10.2020