Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.)

I Stortingets møte 9. juni 2023 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.)

I

I midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd skal lyde:

Loven gjelder energibruk fra og med desember 2021 til og med desember 2024.

§ 5 overskriften skal lyde:
§ 5. Beregning av stønad basert på månedlig gjennomsnitt
§ 5 tredje ledd skal lyde:

Reguleringsmyndigheten for energi skal beregne stønadssats basert på følgende formel for følgende måneder:

  • a. desember 2021: 0,55 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • b. januar 2022 til og med august 2022: 0,8 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • c. september 2022 til og med mars 2023: 0,9 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • d. april 2023 til og med mai 2023: 0,8 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • e. juni 2023 til og med august 2023: 0,9 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi).

Ny § 5a skal lyde:
§ 5a. Beregning av stønad time for time

Reguleringsmyndigheten for energi skal beregne og offentliggjøre stønadssatser.

Nettselskapene skal beregne stønadssatser fortløpende og automatisk. Stønadssatsene beregnes time for time basert på følgende formel: 0,9 x (elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – terskelverdi). Beregningen skal ta hensyn til merverdiavgift.

Nettselskapet skal i forbindelse med fakturering beregne stønad for hver enkelt nettkunde med rett til stønad på grunnlag av stønadssats og timesforbruk.

Stønad gis bare for timer elspotprisen overstiger 70 øre per kWt eksklusive merverdiavgift i prisområdet hvor kunden er tilknyttet (terskelverdi).

Det gis ikke stønad for forbruk over 5 000 kWt per måned per målepunkt.

Beregning av stønad etter annet til femte ledd gjelder for forbruk fra og med september 2023. Hvis det er nødvendig av tekniske eller praktiske hensyn, kan departementet i forskrift fastsette at beregning etter annet til femte ledd skal gjelde fra et senere tidspunkt enn september 2023, og at stønad fram til et slikt tidspunkt skal beregnes etter regelen i § 5 tredje ledd bokstav e.

Departementet kan gi nærmere forskrift om beregning av stønad, herunder om anvendelse av forbrukstaket og om beregning av stønad for kunder uten timesmåling. Departementet kan i forskrift fastsette en nedre grense for når det utbetales strømstønad.

§ 6 tredje ledd skal lyde:

Informasjon om forbruk og stønadsbeløp skal fremgå av fakturaen fra kraftleverandøren som utfører gjennomfakturering eller nettselskapet. Det skal gis informasjon til kunden om at stønadssatser time for time offentliggjøres av Reguleringsmyndigheten for energi.

§ 9 nytt tredje ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om tilbakebetaling av uriktig utbetalt stønad, herunder om tilbakebetaling til nettselskapet uten at det er fattet vedtak etter første ledd.

§ 10 skal lyde:
§ 10. Prisreguleringen av fjernvarme

Ved beregning av prisen for fjernvarme for husholdninger etter energiloven § 5-5 første ledd annet punktum, skal det gjøres fratrekk tilsvarende stønad beregnet etter § 5 og § 5a. Departementet kan gi nærmere forskrift om prisregulering av fjernvarme for kunder med eller uten tilknytningsplikt.

§ 12 annet ledd skal lyde:

Loven oppheves 1. juli 2025.

II

Loven trer i kraft straks.

Masud Gharahkhani

president