Nasjonalbudsjettet 2016

Meld. St. 1 (2015-2016), Innst. 2 S (2015-2016)

Vedtak 66

Rammevedtak


Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

8 464 189 000

2

Familie og forbruker

47 273 574 000

3

Kultur

10 572 546 000

4

Utenriks

40 132 271 000

5

Justis

28 171 677 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

19 664 684 000

7

Arbeid og sosial

421 394 544 000

8

Forsvar

43 054 958 000

9

Næring

4 889 780 000

10

Fiskeri

203 359 000

11

Landbruk

16 790 348 000

12

Olje og energi

-87 339 207 000

13

Miljø

7 294 956 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 524 429 000

15

Helse

179 133 862 000

16

Kirke, utdanning og forskning

68 251 501 000

17

Transport og kommunikasjon

57 216 735 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

167 134 068 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 250 000 000

20

Finansadministrasjon mv.

26 900 260 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 029 949 321 000

22

Utbytte mv.

-31 121 802 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

4 907 411 000