Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 16 (1998-99), unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542 og 2543, Innst. S. nr. 68 (1998-99)

Vedtak 171

På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende endringer:
Kap. 2600 Trygdeetaten: Kroner
1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 2 815 100 000 til kr 2 813 100 000
2 000 000
Kap. 2601 Hjelpemiddelsentraler m.m.:
1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 376 750 000 til kr 378 750 000
2 000 000
Kap. 2650 Sykepenger:
70 Sykepenger for arbeidstakere m.v., overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 13 925 000 000 til kr 14 070 000 000
145 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 1 185 000 000 til kr 1 150 000 000
35 000 000
72 Sykepenger for statsansatte, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 612 000 000 til kr 643 000 000
31 000 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 800 000 000 til kr 773 000 000
27 000 000
Kap. 2660 Uførhet:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 10 316 000 000 til kr 10 380 000 000
64 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 14 118 000 000 til kr 14 180 000 000
62 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 1 074 000 000 til kr 1 012 000 000
62 000 000
74 Grunnstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 1 156 000 000 til kr 1 135 000 000
21 000 000
76 Engangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 86 000 000 til kr 92 000 000
6 000 000
Kap. 2663 Medisinsk rehabilitering m.v.:
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 3 100 000 000 til kr 3 000 000 000
100 000 000
72 Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 479 000 000 til kr 380 000 000
99 000 000
73 Attføringshjelp, forhøyes med
fra kr 52 000 000 til kr 60 000 000
8 000 000
Kroner
75 Bedring av funksjonsevnen, tekniske hjelpemidler, forhøyes med
fra kr 1 902 000 000 til kr 2 010 000 000
108 000 000
77 Attføringshjelp, lån til bil, bilutstyr m.v., nedsettes med
fra kr 128 000 000 til kr 95 000 000
33 000 000
78 Bil m.m. til bedring av funksjonsevnen, forhøyes med
fra kr 437 000 000 til kr 475 000 000
38 000 000
Kap. 2670 Alderdom:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 24 780 000 000 til kr 24 910 000 000
130 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 28 270 000 000 til kr 28 390 000 000
120 000 000
73 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 5 345 000 000 til kr 5 005 000 000
340 000 000
Kap. 2680 Ytelser til gjenlevende ektefelle:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 881 000 000 til kr 873 000 000
8 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 960 000 000 til kr 956 000 000
4 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 58 500 000 til kr 50 000 000
8 500 000
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 10 000 000 til kr 13 000 000
3 000 000
Kap. 2683 Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701):
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 2 971 000 000 til kr 2 951 000 000
20 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 677 000 000 til kr 657 000 000
20 000 000
73 Utdanningsstønad, forhøyes med
fra kr 82 000 000 til kr 120 000 000
38 000 000
Kap. 2685 Forskuttering av underholdsbidrag:
70 Forskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 1 515 000 000 til kr 1 485 000 000
30 000 000
Kap. 2686 Gravferdsstønad:
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 247 000 000 til kr 220 000 000
27 000 000
Kap. 2691 Diverse overføringer m.v.:
72 Andre utgifter, nedsettes med
fra kr 46 000 000 til kr 35 000 000
11 000 000
Kap. 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v.:
70 Refusjon spesialisthjelp, forhøyes med
fra kr 637 000 000 til kr 680 000 000
43 000 000
71 Refusjon psykologhjelp, nedsettes med
fra kr 126 000 000 til kr 110 000 000
16 000 000
72 Refusjon tannlegehjelp, nedsettes med
fra kr 250 000 000 til kr 230 000 000
20 000 000
73 Sykestønadsutgifter i utlandet, forhøyes med
fra kr 46 000 000 til kr 55 000 000
9 000 000
74 Tilskudd til spesielle helseinstitusjoner, forhøyes med
fra kr 273 000 000 til kr 280 000 000
7 000 000
75 Opptreningsinstitusjoner, forhøyes med
fra kr 416 000 000 til kr 421 000 000
5 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, nedsettes med
fra kr 330 000 000 til kr 310 000 000
20 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland m.v., nedsettes med
fra kr 30 000 000 til kr 25 000 000
5 000 000
Kroner
Kap. 2750 Syketransport m.v.:
71 Skyssvederlag for leger m.v., nedsettes med
fra kr 331 000 000 til kr 310 000 000
21 000 000
73 Kiropraktorbehandling, nedsettes med
fra kr 12 700 000 til kr 8 600 000
4 100 000
77 Syketransport, forhøyes med
fra kr 983 000 000 til kr 1 080 000 000
97 000 000
Kap. 2751 Medisiner m.v.:
70 Legemidler, forhøyes med
fra kr 4 905 000 000 til kr 4 980 000 000
75 000 000
71 Høreapparater, nedsettes med
fra kr 238 900 000 til kr 215 000 000
23 900 000
72 Sykepleieartikler, nedsettes med
fra kr 794 400 000 til kr 767 000 000
27 400 000
Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling:
70 Refusjon av egenbetaling, forhøyes med
fra kr 655 000 000 til kr 750 000 000
95 000 000
Kap. 2755 Helsetjeneste i kommunene:
70 Refusjon allmennlegehjelp, kan nyttes under post 61, forhøyes med
fra kr 1 436 000 000 til kr 1 480 000 000
44 000 000
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med
fra kr 598 000 000 til kr 630 000 000
32 000 000
Kap. 2790 Andre helsetiltak:
70 Bidrag, lokalt, forhøyes med
fra kr 260 100 000 til kr 280 000 000
19 900 000
71 Bidrag til tannbehandling m.v., nedsettes med
fra kr 33 000 000 til kr 31 000 000
2 000 000
Kap. 5701 Diverse inntekter:
2 Diverse inntekter, nedsettes med
fra kr 245 000 000 til kr 220 000 000
25 000 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med
fra kr 8 000 000 til kr 25 000 000
17 000 000
71 Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med
fra kr 397 000 000 til kr 394 000 000
3 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med
fra kr 1 015 000 000 til kr 990 000 000
25 000 000
75 Refusjon overskytende bidrag, forhøyes med
fra kr 202 000 000 til kr 210 000 000
8 000 000