Et velfungerende arbeidsmarked

St.meld. nr. 19, kap. 5 (2003-2004), Innst. S. nr. 149 (2003-2004)

Vedtak 287

St.meld. nr. 19 (2003-2004) Et velfungerende arbeidsmarked, kapittel 5 EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring - vedlegges protokollen.

 

Vedtak 288

Dokument nr. 8:12 (2003-2004) - forslag fra storting­srepresentantene Heikki Holmås og Karin Andersen om tiltak for å fjerne sosial dumping i arbeidslivet - vedlegges protokollen.

 

Vedtak 289

Dokument nr. 8:14 (2003-2004) - forslag frå storting­srepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa og Åslaug Haga om endringar i utlendingslovgjevinga - vedleg­ges protokollen.

 

Vedtak 290

Dokument nr. 8:24 (2003-2004) - forslag fra storting­srepresentantene Haakon Blankenborg, Signe Øye, Sigvald Oppebøen Hansen og Karl Eirik Schjøtt-Ped­ersen om tiltak og virkemidler for å hindre forskjellsbe­handling og sosial dumping ved utvidelsen av EØS- området - vedlegges protokollen.

 

Vedtak 291

Stortinget ber Regjeringen i samråd med berørte bransjer foreta nødvendige forenklinger i prosedyrene for tilsetting av sesongarbeidskraft til landbruket og grøntsektoren for sommeren 2004.