Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 26 (2004-2005), Innst. S. nr. 58 (2004-2005)

Vedtak 168

I statsbudsjettet for 2004 vert det gjort følgjande endringar:

 

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter:

800

Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800)

1

Driftsutgifter, vert redusert med

200 000

frå kr 83 055 000 til kr 82 855 000

21

Spesielle driftsutgifter, vert auka med

850 000

frå kr 3 186 000 til kr 4 036 000

840

Tilskot til krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

50 000

frå kr 3 753 000 til kr 3 703 000

841

Familievern og konfliktløysing

70

Utviklings - og opplysningsarbeid o.a. vert redusert med

1 400 000

frå kr 12 004 000 til kr 10 604 000

842

Statleg forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842)

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70, vert auka med

1 400 000

frå kr 141 031 000 til kr 142 431 000

844

Kontantstønad

70

Tilskot, overslagsløyving, kan nyttast under kap. 856, post 60, vert auka med

85 000 000

frå kr 3 045 195 000 til kr 3 130 195 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, vert auka med

54 000 000

frå kr 14 176 100 000 til kr 14 230 100 000

852

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving,
vert auka med

 

2 000 000

frå kr 15 928 000 til kr 17 928 000

854

Tiltak i barne - og ungdomsvernet (jf. kap. 3854)

64

Tilskot for einslege mindreårige flyktningar og asylsøkjarar,
overslagsløyving, vert auka med

 

94 600 000

frå kr 205 424 000 til kr 300 024 000

855

Statleg forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855)

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

32 300 000

frå kr 50 000 000 til kr 17 700 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

6 000 000

frå kr 56 000 000 til kr 50 000 000

70

Tilskot til kjøp av plassar, tiltak o.a., kan nyttast under post 1, vert auka med

38 300 000

frå kr 1 108 000 000 til kr 1 146 300 000

856

Barnehagar (jf. kap. 3856)

61

Investeringstilskot, overslagsløyving, vert auka med

170 000 000

frå kr 218 000 000 til kr 388 000 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid,
vert redusert med

 

1 360 000

frå kr 6 296 000 til kr 4 936 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overførast, vert auka med

510 000

frå kr 3 850 000 til kr 4 360 000

867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsdsrådet (jf. kap. 3867)

1

Driftsutgifter, vert auka med

250 000

frå kr 4 545 000 til kr 4 795 000

2530

Fødselspengar og adopsjonspengar

70

Fødselspengar til yrkesaktive, overslagsløyving, vert auka med

69 310 000

frå kr 8 930 690 000 til kr 9 000 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, vert redusert med

4 745 000

frå kr 404 745 000 til kr 400 000 000

72

Feriepengar av fødselspengar til arbeidstakarar, overslagsløyving, vert auka med

 

4 634 000

frå kr 245 366 000 til kr 250 000 000

73

Adopsjonspengar, overslagsløyving, vert redusert med

9 194 000

frå kr 151 194 000 til kr 142 000 000

Inntekter:

3854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854)

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, vert redusert med

6 000 000

frå kr 20 720 000 til kr 14 720 000

3855

Statleg forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855)

60

Kommunale eigedelar, vert redusert med

187 000 000

frå kr 677 000 000 til kr 490 000 000