Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005

(Budsjett-innst. S. nr. 4 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005))

Vedtak 83

Rammeområde 5

(Justis)

I

statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål:

 

Kroner

 

Kroner

Utgifter

61

 

Høyesterett (jf. kap. 3061)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

53 608 000

 

 

400

 

Justisdepartementet (jf. kap. 3400)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

204 951 000

 

 

 

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner 

 

10 026 000

 

 

410

 

Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 1 

 

1 271 989 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter 

 

90 467 000

 

 

411

 

Domstoladministrasjonen (jf. kap. 3411)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 

 

47 325 000

 

 

412

 

Tinglysingsprosjektet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 

 

42 775 000

 

 

414

 

Domsutgifter

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

75 430 000

 

 

430

 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

1 780 675 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 

 

50 460 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  

 

89 297 000

 

 

 

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres  

 

 60 030 000

 

 

 

70

Tilskudd 

 

12 056 000

 

 

432

 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf. kap. 3432)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

112 217 000

 

 

440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten  (jf. kap. 3440)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 

 

6 389 363 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter 

 

99 341 000

 

 

 

22

Søk etter omkomne havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres 

 

 8 644 000

 

 

 

70

Tilskudd 

 

7 484 000

 

 

 

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum 

 

2 168 000

 

 

441

 

Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1  

 

1 374 918 000

 

 

442

 

Politihøgskolen (jf. kap. 3442)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

221 662 000

 

 

443

 

Oppfølging av innsynsloven

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

7 366 000

 

 

 

70

Erstatninger, overslagsbevilgning 

 

2 585 000

 

 

445

 

Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

100 045 000

 

 

446

 

Den militære påtalemyndighet (jf. kap. 3446)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

4 734 000

 

 

448

 

Grensekommissæren (jf. kap. 3448)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

4 688 000

 

 

450

 

Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

133 391 000

 

 

455

 

Redningstjenesten (jf. kap. 3455)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

347 609 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter 

 

5 832 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

 

4 220 000

 

 

 

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 

 

5 694 000

 

 

 

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester 

 

77 321 000

 

 

456

 

Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

40 366 000

 

 

460

 

Spesialenheten for politisaker (jf. kap. 3460)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

20 793 000

 

 

466

 

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

582 870 000

 

 

467

 

Norsk Lovtidend

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

3 505 000

 

 

468

 

Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker (jf. kap. 3468)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

9 300 000

 

 

470

 

Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

6 219 000

 

 

 

70

Fri sakførsel 

 

338 783 000

 

 

 

71

Fritt rettsråd 

 

202 048 000

 

 

 

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 

 

19 637 000

 

 

471

 

Statens erstatningsansvar

 

 

 

 

 

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 

 

79 783 000

 

 

 

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning 

 

77 426 000

 

 

 

72

Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning 

 

 13 442 000

 

 

472

 

Kontoret for voldsoffererstatning m.m.

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

12 336 000

 

 

474

 

Konfliktråd

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

37 065 000

 

 

475

 

Bobehandling

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

 

65 425 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

 

6 791 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

14 214 160 000

Inntekter

3400

 

Justisdepartementet (jf. kap. 400)

 

 

 

 

 

1

Diverse inntekter 

 

70 000

 

 

3410

 

Rettsgebyr (jf. kap. 410)

 

 

 

 

 

1

Rettsgebyr 

 

1 485 568 000

 

 

 

4

Lensmennenes gebyrinntekter 

 

365 742 000

 

 

3430

 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 430)

 

 

 

 

 

2

Arbeidsdriftens inntekter 

 

43 981 000

 

 

 

3

Andre inntekter 

 

21 604 000

 

 

 

4

Tilskudd 

 

1 350 000

 

 

3440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten  (jf. kap. 440)

 

 

 

 

 

1

Gebyrer 

 

410 040 000

 

 

 

2

Refusjoner mv. 

 

155 100 000

 

 

 

4

Gebyrer - vaktselskap 

 

707 000

 

 

 

6

Gebyr - utlendingssaker 

 

57 200 000

 

 

3441

 

Oslo politidistrikt (jf. kap. 441)

 

 

 

 

 

2

Refusjoner 

 

15 510 000

 

 

 

3

Salgsinntekter 

 

170 000

 

 

 

5

Personalbarnehage 

 

2 362 000

 

 

3442

 

Politihøgskolen (jf. kap. 442)

 

 

 

 

 

2

Diverse inntekter 

 

4 906 000

 

 

 

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter 

 

9 500 000

 

 

3450

 

Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf. kap. 450)

 

 

 

 

 

1

Inntekter av arbeid 

 

39 476 000

 

 

 

2

Andre inntekter  

 

416 000

 

 

3455

 

Redningstjenesten (jf. kap. 455)

 

 

 

 

 

1

Refusjoner 

 

18 974 000

 

 

3470

 

Fri rettshjelp (jf. kap. 470)

 

 

 

 

 

1

Egenandeler m.m. 

 

5 164 000

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

2 637 840 000

 

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2005 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 400 post 1

kap. 3400 post 1

kap. 410 post 1

kap. 3410 post 3

kap. 411 post 1

kap. 3411 post 3

kap. 430 post 1

kap. 3430 postene 3 og 4

kap. 430 post 21

kap. 3430 post 2

kap. 440 post 1

kap. 3440 postene 2, 3 og 6

kap. 441 post 1

kap. 3441 postene 2, 3 og 5

kap. 442 post 1

kap. 3442 postene 2 og 3

kap. 455 post 1

kap. 3455 post 1

 

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2005 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

40 mill. kroner

 

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kro­ner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gam­melt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan:

1.   nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

2.   nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VI

Førtidsdimittering i siviltjenesten

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan bestemme førtidsdimittering av mannskaper slik det fremgår i omtalen under kap. 450 Sivile vernepliktige i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

VII

Framtidig radiosamband for nød- og

beredskapsetatene

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan:

1.   innhente tilbud etablering av et felles digitalt radiosamband (nødnett) for nød- og beredska­psetatene og inngå kontrakt om første utbyggings- område. Dette området utgjøres av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

2.   innhente tilbud fra leverandør utbygging i resten av landet.