Endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

St.prp. nr. 24 (2004-2005), unntatt kap. 310, Innst. S. nr. 55 (2004-2005)

Vedtak 166

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgende endringer:

 

Kap.

Post

Formål

Kroner

                                                        Utgifter:

305

Lotteritilsynet

1

Driftsutgifter reduseres med

4 000 000

fra kr 56 742 000 til kr 52 742 000

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 111 000 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger reduseres med

1 806 000

fra kr 97 607 000 til kr 95 801 000

325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

73

Prosjekt og utviklingstiltak forhøyes med

5 000 000

fra kr 16 291 000 til kr 21 291 000

                                                         Inntekter:

3305

Inntekter fra spill og lotterier

2

Gebyr forhøyes med

10 000 000

fra kr 46 220 000 til kr 56 220 000