Ny saldering av statsbudsjettet 2009

Prop. 61 S (2009-2010), Innst. 120 S (2009-2010)

Vedtak 147

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

440

 

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med .

8 000 000

 

 

fra kr 8 390 932 000 til kr 8 398 932 000

 

441

 

Oslo politidistrikt:

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, post 1, forhøyes med

72 000 000

 

 

fra kr 1 696 528 000 til kr 1 768 528 000

 

1610

 

Toll- og avgiftsetaten:

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ......................................................

4 200 000

 

 

fra kr 1 236 400 000 til kr 1 240 600 000

 

1618

 

Skatteetaten:

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ......................................................

3 800 000

 

 

fra kr 4 111 000 000 til kr 4 114 800 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med .......................................

10 000 000

 

 

fra kr 120 400 000 til kr 110 400 000

 

 

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med ....................

13 000 000

 

 

fra kr 108 000 000 til kr 121 000 000

 

1632

 

Kompensasjon for merverdiavgift:

 

 

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning,

 

 

 

 nedsettes med ..........................................................................

500 000 000

 

 

fra kr 13 800 000 000 til kr 13 300 000 000

 

1650

 

Statsgjeld, renter mv.:

 

 

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,

 

 

 

forhøyes med ............................................................................

389 300 000

 

 

fra kr 20 467 500 000 til kr 20 856 800 000

 

1720

 

Felles ledelse og kommandoapparat:

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ......................................................

12 000 000

 

 

fra kr 1 831 475 000 til kr 1 843 475 000

 

2309

 

Tilfeldige utgifter:

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med .....................................................

10 298 074 000

 

 

fra kr 10 588 074 000 til kr 290 000 000

 

2315

 

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ......................................................

16 342 000

 

 

fra kr -16 342 000 til kr 0

 

2800

 

Statens pensjonsfond – Utland:

 

 

50

Overføring til fondet, nedsettes med .........................................

121 043 000 000

 

 

fra kr 394 840 000 000 til kr 273 797 000 000

 

(NY)

96

Finansposter overført til fondet, bevilges med ...........................

-2 187 000 000

Inntekter

4610

 

Toll- og avgiftsetaten:

 

 

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, nedsettes med ...........................

20 000 000

 

 

fra kr 260 000 000 til kr 240 000 000

 

4618

 

Skatteetaten:

 

 

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med ............

8 000 000

 

 

fra kr 50 000 000 til kr 42 000 000

 

 

2

Andre inntekter, forhøyes med ..................................................

21 000 000

 

 

fra kr 29 100 000 til kr 50 100 000

 

 

5

Gebyr for utleggsforretninger, nedsettes med ............................

2 000 000

 

 

fra kr 23 000 000 til kr 21 000 000

 

 

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser, nedsettes med .............

500 000

 

 

fra kr 2 000 000 til kr 1 500 000

 

4620

 

Statistisk sentralbyrå:

 

 

85

Tvangsmulkt, forhøyes med ......................................................

1 000 000

 

 

fra kr 9 000 000 til kr 10 000 000

 

4634

 

Statens innkrevingssentral:

 

 

86

Bøter, inndragninger, nedsettes med .........................................

10 000 000

 

 

fra kr 1 210 000 000 til kr 1 200 000 000

 

 

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med .............

20 000 000

 

 

fra kr 170 000 000 til kr 190 000 000

 

4638

 

Salg av klimakvoter:

 

 

1

Salgsinntekter, forhøyes med ....................................................

258 000 000

 

 

fra kr 1 270 000 000 til kr 1 528 000 000

 

5309

 

Tilfeldige inntekter:

 

 

29

Ymse, forhøyes med .................................................................

180 000 000

 

 

fra kr 930 520 000 til kr 1 110 520 000

 

5501

 

Skatter på formue og inntekt:

 

 

70

Toppskatt mv., forhøyes med ....................................................

3 700 000 000

 

 

fra kr 28 200 000 000 til kr 31 900 000 000

 

 

72

Fellesskatt, forhøyes med ..........................................................

4 080 000 000

 

 

fra kr 152 720 000 000 til kr 156 800 000 000

 

 

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene, nedsettes med .

100 000 000

 

 

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 300 000 000

 

5506

 

Avgift av arv og gaver:

 

 

70

Avgift, nedsettes med ...............................................................

100 000 000

 

 

fra kr 2 200 000 000 til kr 2 100 000 000

 

5507

 

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

 

 

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med ...................

34 300 000 000

 

 

fra kr 94 900 000 000 til kr 60 600 000 000

 

 

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med ...................................

52 700 000 000

 

 

fra kr 155 800 000 000 til kr 103 100 000 000

 

 

74

Arealavgift mv., nedsettes med .................................................

400 000 000

 

 

fra kr 1 900 000 000 til kr 1 500 000 000

 

5508

 

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

 

 

70

Avgift, forhøyes med ................................................................

100 000 000

 

 

fra kr 2 400 000 000 til kr 2 500 000 000

 

5511

 

Tollinntekter:

 

 

70

Toll, nedsettes med ...................................................................

128 000 000

 

 

fra kr 2 228 000 000 til kr 2 100 000 000

 

5521

 

Merverdiavgift:

 

 

70

Avgift, nedsettes med ...............................................................

21 000 000 000

 

 

fra kr 205 000 000 000 til kr 184 000 000 000

 

5526

 

Avgift på alkohol:

 

 

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, nedsettes med ....

218 000 000

 

 

fra kr 11 474 000 000 til kr 11 256 000 000

 

5531

 

Avgift på tobakkvarer:

 

 

70

Avgift, nedsettes med ...............................................................

83 000 000

 

 

fra kr 7 618 000 000 til kr 7 535 000 000

 

5536

 

Avgift på motorvogner mv.:

 

 

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med ...................

3 400 000 000

 

 

fra kr 18 800 000 000 til kr 15 400 000 000

 

 

72

Årsavgift, forhøyes med ............................................................

13 000 000

 

 

fra kr 8 304 000 000 til kr 8 317 000 000

 

 

73

Vektårsavgift, nedsettes med ....................................................

27 000 000

 

 

fra kr 374 000 000 til kr 347 000 000

 

 

75

Omregistreringsavgift, nedsettes med ........................................

67 000 000

 

 

fra kr 2 315 000 000 til kr 2 248 000 000

 

 

76

Avgift på bensin, nedsettes med ...............................................

33 000 000

 

 

fra kr 7 755 000 000 til kr 7 722 000 000

 

 

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn

 

 

 

(autodieselavgift), nedsettes med ..............................................

615 000 000

 

 

fra kr 8 355 000 000 til kr 7 740 000 000

 

5537

 

Avgifter på båter mv.:

 

 

71

Avgift på båtmotorer, nedsettes med .........................................

183 000 000

 

 

fra kr 351 000 000 til kr 168 000 000

 

5541

 

Avgift på elektrisk kraft:

 

 

70

Forbruksavgift, forhøyes med ...................................................

336 000 000

 

 

fra kr 6 572 000 000 til kr 6 908 000 000

 

5542

 

Avgift på mineralolje mv.:

 

 

70

Avgift på mineralolje, nedsettes med ........................................

19 000 000

 

 

fra kr 1 260 000 000 til kr 1 241 000 000

 

 

71

Avgift på smøreolje mv., nedsettes med ...................................

12 000 000

 

 

fra kr 100 000 000 til kr 88 000 000

 

5543

 

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

 

 

70

CO2-avgift, nedsettes med .........................................................

157 000 000

 

 

fra kr 4 662 000 000 til kr 4 505 000 000

 

 

71

Svovelavgift, nedsettes med ......................................................

1 000 000

 

 

fra kr 78 000 000 til kr 77 000 000

 

5546

 

Avgift på sluttbehandling av avfall:

 

 

70

Avgift på sluttbehandling av avfall, nedsettes med ...................

142 000 000

 

 

fra kr 625 000 000 til kr 483 000 000

 

5547

 

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

 

 

71

Tetrakloreten (PER), nedsettes med ..........................................

2 000 000

 

 

fra kr 3 000 000 til kr 1 000 000

 

5548

 

Miljøavgift på klimagasser:

 

 

70

Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK), nedsettes med .......................................................................................................

34 000 000

 

 

fra kr 270 000 000 til kr 236 000 000

 

5549

 

Avgift på utslipp av NOX:

 

 

70

Avgift på utslipp av NOX, forhøyes med ...................................

21 000 000

 

 

fra kr 50 000 000 til kr 71 000 000

 

5555

 

Avgift på sjokolade- og sukkervarer:

 

 

70

Avgift, nedsettes med ...............................................................

18 000 000

 

 

fra kr 1 150 000 000 til kr 1 132 000 000

 

5556

 

Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

 

 

70

Avgift, nedsettes med ...............................................................

54 000 000

 

 

fra kr 1 686 000 000 til kr 1 632 000 000

 

5557

 

Avgift på sukker:

 

 

70

Avgift, forhøyes med ................................................................

7 000 000

 

 

fra kr 196 000 000 til kr 203 000 000

 

5559

 

Avgift på drikkevareemballasje:

 

 

70

Grunnavgift på engangsemballasje, nedsettes med ....................

6 000 000

 

 

fra kr 780 000 000 til kr 774 000 000

 

 

71

Miljøavgift på kartong, nedsettes med .......................................

6 000 000

 

 

fra kr 210 000 000 til kr 204 000 000

 

 

73

Miljøavgift på metall, forhøyes med ..........................................

23 000 000

 

 

fra kr 152 000 000 til kr 175 000 000

 

 

74

Miljøavgift på glass, nedsettes med ...........................................

2 000 000

 

 

fra kr 56 000 000 til kr 54 000 000

 

5565

 

Dokumentavgift:

 

 

70

Avgift, nedsettes med ...............................................................

1 760 000 000

 

 

fra kr 6 360 000 000 til kr 4 600 000 000

 

5580

 

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

 

 

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med ...........

1 800 000

 

 

fra kr 253 500 000 til kr 255 300 000

 

5583

 

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

 

 

70

Inntekter fra telesektoren, nedsettes med ..................................

10 900 000

 

 

fra kr 203 200 000 til kr 192 300 000

 

5584

 

Andre avgifter:

 

(NY)

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter, bevilges med ....

-125 400 000

5603

 

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:

 

 

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med ...........................

500 000

 

 

fra kr 64 155 000 til kr 63 655 000

 

5605

 

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

 

 

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, nedsettes med ........

3 858 000 000

 

 

fra kr 6 942 800 000 til kr 3 084 800 000

 

 

82

Av innenlandske verdipapirer, forhøyes med ............................

328 500 000

 

 

fra kr 1 685 000 000 til kr 2 013 500 000

 

 

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, nedsettes med ........................

220 200 000

 

 

fra kr 582 000 000 til kr 361 800 000

 

(NY)

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv., bevilges med .....................

2 975 900 000

 

89

Garantiprovisjon, nedsettes med ....................................................

26 000 000

 

 

fra kr 30 000 000 til kr 4 000 000

 

5692

 

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:

 

 

85

Utbytte, nedsettes med ..............................................................

36 800 000

 

 

fra kr 36 800 000 til kr 0

 

5700

 

Folketrygdens inntekter:

 

 

71

Trygdeavgift, forhøyes med ......................................................

2 600 000 000

 

 

fra kr 87 600 000 000 til kr 90 200 000 000

 

 

72

Arbeidsgiveravgift, forhøyes med .............................................

1 300 000 000

 

 

fra kr 127 300 000 000 til kr 128 600 000 000

 

5800

 

Statens pensjonsfond – Utland:

 

 

50

Overføring fra fondet, forhøyes med ........................................

58 570 684 000

 

 

fra kr 48 650 000 000 til kr 107 220 684 000

 

5999

 

Statslånemidler:

 

 

90

Lån, forhøyes med ....................................................................

117 322 968 000

 

 

fra kr 70 137 341 000 til kr 187 460 309 000

 

 

Vedtak 148

Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2009 dekkes ved statstilskudd.

 

Vedtak 149

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2009 kan overskride de samlede bevilgningene under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter og kap. 441 Oslo politidistrikt, post 1 Driftsutgifter med inntil 42 mill. kroner for å dekke eventuelle merutgifter til sikkerhetstiltak i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris.

 

Vedtak 150

Fullmakt til justering i kapitalregnskapet mot konto for forskyvning i balansen

Stortinget samtykker i at innskutt kapital i Folketrygdfondet i kapitalregnskapet justeres med 2,7 mill. kroner mot konto for forskyvning i balansen, og fastsettes til 37,7 mill. kroner.