Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 49 S (2009-2010), Innst. 77 S (2009-2010)

Vedtak 109

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

 

 

Utgifter

 

1500

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet:

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med  .........................

995 000

 

 

fra kr 57 222 000 til kr 58 217 000

 

1521

 

Direktoratet for forvaltning og IKT:

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med  .........................

3 070 000

 

 

fra kr 42 899 000 til kr 45 969 000

 

1522

 

Departementenes servicesenter:

 

 

22

Fellesutgifter for R-kvartalet, nedsettes med  ......................................

3 000 000

 

 

fra kr 82 112 000 til kr 79 112 000

 

1542

 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse:

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med  ............................

295 000 000

 

 

fra kr 8 293 000 000 til kr 7 998 000 000

 

 

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, forhøyes med  ..............................

15 000 000

 

 

fra kr 70 000 000 til kr 85 000 000

 

 

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med  ....................................................................................

3 000 000

 

 

fra kr 92 000 000 til kr 89 000 000

 

1544

 

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse:

 

 

90

Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med  ...........................................

3 500 000 000

 

 

fra kr 2 200 000 000 til kr 5 700 000 000

 

2470

 

Statens Pensjonskasse:

 

 

24

Driftsresultat  ..........................................................................................

13 888 000

 

 

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

420 811 000

 

 

 

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

354 756 000

 

 

 

3 Avskrivninger

40 775 000

 

 

 

4 Renter av statens kapital

8 333 000

 

 

 

5 Til investeringsformål

10 059 000

 

 

 

6 Til reguleringsfond

7 000 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,

nedsettes med  ....................................................................................

7 000 000

 

 

fra kr 327 442 000 til kr 320 442 000

 

1550

 

Konkurransetilsynet:

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med  ..............................................................

2 000 000

 

 

fra kr 85 123 000 til kr 83 123 000

 

1560

 

Spesielle IKT-tiltak:

 

 

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med  ...........

2 065 000

 

 

fra kr 15 463 000 til kr 13 398 000

 

1580

 

Byggeprosjekt utenfor husleieordningen:

 

 

31

Igangsetting av byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med  ............

5 000 000

 

 

fra kr 80 000 000 til kr 75 000 000

 

 

33

Videreføring av byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med  ...........

75 000 000

 

 

fra kr 1 099 200 000 til kr 1 024 200 000

 

1583

 

Utvikling av Pilestredet Park:

 

 

30

Investeringer, Pilestredet Park, kan overføres, forhøyes med  .............

500 000

 

 

fra kr 786 000 til kr 1 286 000

 

2445

 

Statsbygg

 

 

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med  ................................................................................................................

182 000 000

 

 

fra kr 403 500 000 til kr 221 500 000

 

 

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med  ........................................................................................................

50 000 000

 

 

fra kr 595 287 000 til kr 545 287 000

 

 

34

Videreføring av kurantprosjekt, kan overføres, nedsettes med  ..........

210 000 000

 

 

fra kr 610 200 000 til kr 400 200 000

 

 

 

Inntekter

 

4546

 

Yrkesskadeforsikring:

 

 

1

Premieinntekter, forhøyes med  ..........................................................

4 000 000

 

 

fra kr 135 000 000 til kr 139 000 000

 

4547

 

Gruppelivsforsikring:

 

 

1

Premieinntekter, forhøyes med  ..........................................................

2 000 000

 

 

fra kr 98 000 000 til kr 100 000 000

 

5446

 

Salg av eiendom, Fornebu:

 

 

1

Leieinntekter, Fornebu, bevilges med  ................................................

500 000

 

40

Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med  ..............................................

17 200 000

 

 

fra kr 23 600 000 til kr 40 800 000

 

5470

 

Statens Pensjonskasse:

 

 

30

Avsetning til investeringsformål, nedsettes med  ................................

7 000 000

 

 

fra kr 17 059 000 til kr 10 059 000

 

5607

 

Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse:

 

 

80

Renter, nedsettes med  ........................................................................

69 000 000

 

 

fra kr 906 000 000 til kr 837 000 000

 

 

Vedtak 110

Kostnadsrammer

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for:

1.   Høgskolen i Oslo, patologibygget i Pilestredet Park, settes til 705 mill. kroner.

2.   Høgskolen i Bergen settes til 2 240 mill. kroner.