Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal,

Prop. 123 S (2010-2011), Innst. 414 S (2010-2011)

Vedtak 647

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, undertegnet i Lisboa 10. mars 2011.