Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure)

Prop. 1 S Tillegg 2 (2012-2013), Innst. 8 S (2012-2013)

Vedtak 230

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og handelsdepartementet

1

Driftsutgifter

197 844 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 345 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 500 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 550 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

12 400 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

20 000 000

901

Styret for det industrielle rettsvern

1

Driftsutgifter

235 400 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

114 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 300 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

35 500 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

314 800 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

258 500 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

184 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

73 800 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

19 700 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 700 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 600 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

358 150 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

28 000 000

914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

4 500 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

53 300 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

146 400 000

71

Internasjonal romvirksomhet

306 900 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

35 400 000

73

EUs romprogrammer

195 700 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

13 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

100 000 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

38 000 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

359 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

27 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 200 000

1550

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

85 998 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

9 961 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

233 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

338 500 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

401 200 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

5 200 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

260 300 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

110 000 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-130 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

130 000 000

0

Totale utgifter

6 596 948 000

Inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

2

Ymse inntekter

145 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

5

Inntekt av informasjonstjenester

7 000 000

7

Inntekter knyttet til NPI

5 000 000

8

Gebyrer immaterielle rettigheter

44 500 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

65 100 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

12 000 000

4

Oppdragsinntekter

2 300 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

28 400 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

468 000 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

30 000 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

55 000 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

29 400 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

44 400 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

2

Behandlingsgebyrer

500 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

144 000 000

2

Maritime personellsertifikater

12 000 000

3

Diverse inntekter

5 000 000

4

Gebyrer for skip i NIS

41 000 000

6

Overtredelsesgebyrer

5 800 000

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

500 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

4550

Konkurransetilsynet

4

Klagegebyr

1 980 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

55 900 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

25 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

10 700 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

600 000

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

80

Renter

100 000

5629

Renter fra Eksportkreditt Norge AS

80

Renter

1 020 000 000

Totale inntekter

2 130 637 000

Vedtak 231

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 1 og 21

kap. 3900 post 2

kap. 901 post 1

kap. 3901 postene 5, 7 og 8

kap. 902 post 1

kap. 3902 postene 1 og 3

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 4

kap. 903 post 1

kap. 3903 post 1

kap. 904 post 1

kap. 3904 post 2

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 3

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 1 og 2

kap. 910 post 1

kap. 3910 post 3

 

Vedtak 232

                                                   Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

 

 

Vedtak 233

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

3. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakursgevinst og valutakurstap i eksportfinansieringsordningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Agio, og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Disagio.

 

Vedtak 234

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100,0 mill. kroner

 

2. gi tilsagn om tilskudd på 27,11 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 49,08 mill. euro.

 

Vedtak 235

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 

Vedtak 236

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan gi:

1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 178 mill. kroner.

2. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 135 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

5. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 

Vedtak 237

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

 

Vedtak 238

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportfinansieringsordningens formål uten en øvre ramme.

 

Vedtak 239

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

 

Vedtak 240

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:

1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlig lån til egenkapital

2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån

3. godkjenne salg av et såkornfond

4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering.

 

Vedtak 241

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

 

Vedtak 242

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

 

Vedtak 243

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

2. selge aksjene i Secora AS eller fusjonere selskapet med en industriell aktør.

3. redusere eierskapet i Entra Eiendom AS ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet.

4. redusere eierskapet i Cermaq ASA ned mot 34 prosent gjennom utvanning som del av en industriell løsning.

 

Vedtak 244

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 1550 post 23

Kap. 4550 post 4

 

Vedtak 245

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

1

Driftsutgifter

128 540 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 200 000

71

Tilskudd til kystkultur, kan overføres

9 500 000

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd, kan overføres

10 580 000

1030

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

369 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

5 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 700 000

1050

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til fylkeskommuner

180 000 000

71

Sosiale tiltak, kan overføres

2 000 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

14 150 000

74

Erstatninger, kan overføres

2 140 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

50 000 000

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

900 000

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

75

Marint verdiskapingsprogram, kan overføres

40 000 000

Totale utgifter

851 810 000

Inntekter

4000

Fiskeri- og kystdepartementet

1

Refusjoner

10 000

4030

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

105 000

4

Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet

10 000

5

Saksbehandlingsgebyr

18 405 000

6

Forvaltningssanksjoner

900 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjon

450 000 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

5 110 000

Totale inntekter

474 540 000

Vedtak 246

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1000 post 21

kap. 4000 post 4

kap. 1030 post 21

kap. 4030 post 22

 

Vedtak 247

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å reetablere en garantiavtale med Norges Råfisklag i 2013, på følgende vilkår:

1. Samlet ramme for garantiavtalen kan være på inntil 320 mill. kroner, hvorav Innovasjon Norge kan forplikte for inntil 240 mill. kroner.

2. Tapsavsetning skal være en tredjedel av Innovasjon Norges andel av garantiavtalen, og dekkes innenfor tidligere bevilget tapsavsetning.

3. Ubenyttede tapsavsetninger innbetales til statskassen etter utløpet av den utvidede avtaleperioden 31. desember 2013.

 

Vedtak 248

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

143 663 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 033 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 655 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

263 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

85 022 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

60 699 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

17 269 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 200 266 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

9 323 000

23

eSporingsløsningen, kan overføres

3 099 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

1 131 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

24 737 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres

5 350 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

17 293 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

21 620 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

23 906 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

98 104 000

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter

180 411 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

130 154 000

70

Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres

373 000

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning

45 610 000

75

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

6 810 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter

44 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 118 000

70

Tilskudd til fjellstuer

725 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

9 198 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

2 500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

117 200 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 379 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

2 286 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres

28 000 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

42 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftsutgifter

2 500 000

50

Fondsavsetninger

1 433 653 000

70

Markedsregulering, kan overføres

209 400 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

40 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

2 338 900 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 341 500 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

235 590 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 608 854 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

34 100 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

62 400 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

1 900 000

1161

Statskog SF – forvaltningsdrift

70

Tilskudd til forvaltningsdrift

13 091 000

75

Oppsyn i statsallmenninger

9 603 000

Totale utgifter

16 674 293 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

106 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk

18 893 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

124 692 000

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 253 000

4143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsinntekter m.m.

37 718 000

4147

Reindriftsforvaltningen

1

Refusjoner m.m.

38 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

59 520 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

Totale inntekter

371 220 000

Vedtak 249

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2013 kan:

1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1100 post 1

kap. 4100 post 1

kap. 1115 post 1

kap. 4115 post 2

kap. 1143 post 1

kap. 4143 post 1

kap. 1147 post 1

kap. 4147 post 1

 

2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

 

Vedtak 250

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Statens reindriftsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

 

Vedtak 251

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

52 mill. kroner

 

Vedtak 252

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2013 kan

a) selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 16 mill. kroner.

b) selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter i tilknytning til eiendommen.