Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland

Prop. 72 S (2017-2018), Innst. 299 S (2017-2018)

Vedtak 777

  • 1. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum innenfor en kostnadsramme på 3 010 mill. 2018-kroner.

  • 2. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Buskerud og Oppland. Vilkårene framgår av Prop. 72 S (2017–2018).

  • 3. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.