Møter for lukkede dører 1946-1965

Innstillinger til Stortinget og referater fra møter for lukkede dører i tidsrommet 1946-1965 ble avgradert samlet ved Innst. S. nr. 295 (1995-96) (PDF).

Innstillinger

Oversikt over innstillinger til Stortinget i tidsrommet 1946-1965 som ikke lenger skal behandles som hemmelige.

1945-46

Innst.S. E. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående saker behandlet av Utenriksdepartementets Politiske Avdeling i det første halvår etter frigjøringen. (St.meld. nr. 2.)

Innst.S. F. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående utenriksministerens redegjørelse, avgitt i Stortinget for lukkede dører den 14. mai 1946.

Innst.S. M. Innstilling fra Stortingets presidentskap om offentliggjørelse av Skipsbyggingssaka.

Innst.S. O. Innstilling fra Spesialkomiteen for industrisaker om ikke-behandling av St.meld. nr. 24 om fiendtlig eiendom. (St.meld. nr. 24.)

Innst.S. Q. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om Stortingets samtykke til at det i forbindelse med en norsk-polsk varebytte- og betalingsordning ytes Polen en kreditt, stor ca kr 35.000.000 til innkjøp av norske varer. (St.prp. nr. 109.)

1947

Innst.S. A. Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité angående Svalbardspørsmålet.

Innst.S. B. Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité angående utenriksminister Langes redegjørelse 30. januar 1947 om Norges forhold til Spania.

Innst.S. D. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om revisjon av Østgrønlandsavtalen av 9. juli 1924. (St.meld. nr. 27 (1947))

Innst.S. F. Innstilling fra spesialkomiteen for industrisaker om oppgjør vedrørende Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab og Nordisk Lettmetall A/S. (St.prp. nr. 69 (1947))

Innst.S. G. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om innkjøp av eiendommen « Øyrane » på Svalbard for kr. 102.000. (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 17 (1947))

Innst.S. H. Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité om forhandlinger med Danmark om forlengelse av Østgrønlandsavtalen av 8. juli 1924. (St.meld. nr. 35 (1947))

Innst.S. I. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede makter 1) i 1939 og 2) i tiden fra frigjøringen av landet til det nå forsamlede Stortings sammentreden.

Innst.S. J. Innstilling fra spesialkomiteen for industrisaker om fiendtlig eiendom. (St.meld. nr. 24 (1945-1946))

Innst.S. K. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av eiendommen « Nordfjord » på Svalbard for kr 110.000. (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 39.)

Innst.S. M. Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité om forhandlinger med Stortbritannia om Norges fiskerigrense. (St.meld. nr. 28 (1945-1946))

Innst.S. N. Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité angående utenriksministerens redegjørelse den 28. oktober 1947.

1948

Innst.S. C. Tilråding frå den utvida finans- og tollnemndi om lån til Norges Bondelag i samband med utførsle av hestar til Polen i 1948. (St.prp. nr. 68.)

Innst.S. D. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster med fremmede makter.

Innst.S. E. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser om regulering av prisene ved salg av fettstoffer fra herdningsfabrikkene i tiden fra 1. mai 1948 til 30. april 1949. (St.meld. nr. 34.)

Innst.S. H. Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité om inngåelse av en avtale med Sverige om visse fiskerispørsmål. (St.prp. nr. 99.)

Innst.S. I. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om erhvervelse av tomt til og forberedelser til bygging av ambassadehus i Stockholm m.v. (St.prp. nr. 79.)

1949

Innst.S. C. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om priser for hvalolje 1948-49. (St.meld. nr. 16.)

Innst.S. D. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om prisreguleringsbestemmelser for herdningsfabrikkene for 1949-50. (St.meld. nr. 17.)

Innst.S. E. Innstilling fra spesialkomiteen for industrisaker om kjøp av aksjer i Norsk Hydro. (St.prp. nr. 99.)

Innst.S. G. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter.

Innst.S. H. Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité angående forhandlinger med England om Norges fiskerigrense. (St.meld. nr. 15 (1949))

1950

Innst.S. B. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro. (St.prp. nr. 29.)

Innst.S. C. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Stortingets samtykke til å godkjenne protokoll av 25. mai 1949 om fredningsbestemmelser på Øst-Grønland. (St.prp. nr. 6.)

Innst.S. C. Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité om det Nordatlantiske Råds 4. møte i London i tiden 15. - 18. mai 1950. (St.meld. nr. 55.)

Innst.S. G. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter.

1951

Innst.S. A. Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité om forhandlingene med Sverige om en avtale om visse fiskerispørsmål. (St.meld. nr. 9.)

Innst.S. B. Innstilling fra skog-, vassdrags- og industrikomiteen om fullmakt for Industridepartementet til å avslutte en kontrakt mellom Den norske stat og Amerikas forente stater om leveranse av niobkonsentrat. (St.prp. nr. 17.)

Innst.S. C. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av Birger Jacobsens eiendom på Jan Mayen. (St.prp. nr. 91.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om prisutjevningen for fisk og fiskeprodukter. (St.meld. nr. 53.)

Innst.S. G. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forskjellige avgifter og tilskottsbestemmelser for animalske fettstoffer. (St.meld. nr. 22.)

Innst.S. H. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser om prisreguleringsavgift ved eksport fra andre enn herdningsfabrikker, polymyseringsbedrifter og traneksportører av fettstoffer og produkter fremstillet av fettstoffer. (St.meld. nr. 69.)

Innst.S. J. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser om prisreguleringsavgift ved utførsel av fiskehermetikk 1951-52. (St.meld. nr. 82.)

Innst.S. K. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av tørrfisk av 1951 års produksjon. (St.meld. nr. 100.)

Innst.S. M. Tilråding frå finans- og tollnemnda om « Herningsfabrikkenes midlertidige reguleringsfond ». Overslag over inntekter og utgifter 1951-52. (St.meld. nr. 88.)

Innst.S. N. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede makter.

Innst.S. P. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. (Norsk Hydro.) (St.prp. nr. 171.)

1952

Innst.S. A. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av eiendommer på Svalbard og Jan Mayen. (St.prp. nr. 9.)

Innst.S. C. Innstilling fra Stortingets presidentskap om gave fra Stortinget til H.M Kongen på hans 80-års dag 3. august 1952.

Innst.S. D. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser om reguleringavgift og tilskott ved eksport fra herdingsfabrikkene av fettstoffer i 1952-53 og ved fabrikkenes mottak av hvalolje. (St.meld. nr. 27.)

Innst.S. E. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av The Scottish Spitsbergen Development Ltds eiendommer og rettigheter på Svalbard. (St.prp. nr. 72.)

Innst.S. F. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om regler for oppgjør mellom Noregs Sildesalslag og prisreguleringsfondet for sild. Bestemmelser om prisregulering for sildemel- og sildoljefabrikkene. (St.meld. nr. 21.)

Innst.S. G. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen stor- og vårsild og ved utførsel av iset stor- og vårsild av 1952-års produksjon.

Innst.S. H. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av saltet stor- og vårsild av 1952-års produksjon. (St.meld. nr. 43.)

Innst. S. J. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om forskjellige avgifts- og tillskuddsbestemmelser vedrørende sildolje og produkter av sildolje. (St.meld. nr. 57.)

Innst.S. K. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1952-års produksjon.

Innst.S. L. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen fisk og frosne fiskeprodukter av 1952-års produksjon. (St.meld. nr. 55.)

Innst.S. M. Innstilling fra militærkomiteen om kaptein Halvor Gudmundsens begrunnelse for sin avskjedssøknad.

Innst.S. N. Tilråding frå finans- og tollnemnda om nokre avgifts-, tilskots- og utjamningsordningar etter prisloven som var gjeldande pr. 1. januar 1952, men ikkje tatt med i St.meld. nr. 36 (1952). (St.meld. nr. 79.)

Innst.S. P. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede makter.

Innst.S. R. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av klippfisk av 1952 års produksjon. (St.meld. nr. 83.)

Innst.S. T. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om forskjellige prisreguleringsordninger over Prisreguleringsfondet for sild og Prisreguleringsfondet for fisk. (St.meld. nr. 96.)

Innst. O. A. Innstilling fra protokollkomiteen om kaptein H.G avskjed i nåde fra fastlønnet offisersembede, meddelt ved kgl. res. av 23. november 1951 og om hans begrunnelser for sin avskjedssøknad.

1953

Innst.S. A. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » m.v. (St.prp. nr. 105.)

Innst.S. C. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskap (Norsk Hydro). (St.prp. nr. 91.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om regler om oppgjør mellom Noregs Sildesalslag og Prisreguleringsfondet for sild. Bestemmelser om prisregulering for sildemel- og sildoljefabrikkene. (St.meld. nr. 38.)

Innst.S. F. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen stor- og vårsild av 1953 års produksjon. (St.meld. nr. 39.)

Innst.S. G. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om prisregulering ved utførsel av saltet stor- og vårsild av 1953 års produksjon. (St.meld. nr. 40.)

Innst.S. H. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1953 års produksjon. (St.meld. nr. 51.)

Innst.S. J. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen fisk og frosne fiskeprodukter av 1953-års produksjon. (St.meld. nr. 56.)

Innst.S. K. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen fisk og frosne fiskeprodukter av 1953 års produksjon til Amerikas Forente Stater. (St.meld. nr. 68.)

Innst.S. L. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av iset stor- og vårsild. (St.meld. nr. 76.)

Innst.S. M. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter.

Innst.S. N. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av klippfisk og tørrfisk av 1953-års produksjon. (St.meld. nr. 57.)

Innst.S. O. Innstilling fra militærkomiteen om ikke-behandling av St.meld. nr. 58 om målsettingen for Kystartilleriet og Luftvernartilleriet.

Innst.S. P. Innstilling fra militærkomiteen om Hemmelig hovedvedlegg I for 1953-54 til St.prp. nr. 1 for 1953.

1954

Innst.S. B. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskap. (St.prp. nr. 4.)

Innst.S. C. Tilråding frå den auka utanriks- og konstitusjonsnemndi om å gjera vedtaket i Stortinget den 21. mai 1953 om fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » m.v. gjeldande fram til 30. juni 1955. (St.prp. nr. 88.)

Innst.S. D. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av saltet stor- og vårsild av 1954-årsproduksjonen. Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen stor- og vårsild av 1954-årsproduksjonen. Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av iset stor- og vårsild. (St.meld. nr. 26.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om forskjellige prisreguleringsordninger over Prisreguleringsfondet for sild og Prisreguleringsfondet for fisk. (St.meld. nr. 5.)

Innst.S. F. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om regler om oppgjør mellom Noregs Sildesalslag og Prisreguleringsfondet for sild. Bestemmelser om prisregulering for sildemel- og sildoljefabrikkene. (St.meld. nr. 22.)

Innst.S. G. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og frossen fisk av 1954-års produksjon. (St.prp. nr. 80.)

Innst.S. H. Innstilling fra skog-, vassdrags- og industrikomiteen om norsk deltakelse i et program for utvidelse av kapasiteten i Europa for produksjon av krutt og sprengstoff (Facilities Assistance Program). (St.prp. nr. 92.)

Innst.S. J. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter.

Innst.S. K. Innstilling fra militærkomiteen om målsettingen for kystartilleriet og luftvernartilleriet (St.meld. nr. 30.)

Innst.S. M. Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om nasjonalgave til Sverige. (St.meld. nr. 108.)

Innst.S. O. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av saltfisk av 1954-års produksjon. (St.meld. nr. 91.)

Innst.S. P. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1954-års produksjon og bestemmelser om prisreguleringsavgift ved utførsel av levermel av 1954-års produksjon. (St.meld. nr. 86.)

1955

Innst.S. A. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter.

Innst.S. C. Tilråding frå den auka utanriks- og konstitusjonsnemndi om å gjera vedtak i Stortinget 21. mai 1953 om fullmakter til å inngå kontraktar i samband med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » m.v. gjeldande fram til 30. juni 1956. (St.prp. nr. 83.)

Innst.S. D. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om prisregulering ved utførsel av pakket, iset fet- og småsild. (St.meld. nr. 88.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgift i prisreguleringsøyemed ved salg av fôrmel av fisk og fiskeavfall. (St.meld. nr. 23.)

Innst.S. F. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild- og sildeprodukter. (St.meld. nr. 6.)

Innst.S. H. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av saltfisk av 1955 års produksjon. (St.meld. nr. 87.)

Innst.S. I. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og frossen fisk av 1955 års produksjon. (St.meld. nr. 56.)

1956

Innst.S. A. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om inngåelse av ikke-offentliggjorte overenskomster med fremmede makter.

Innst.S. B. Tilråding frå den auka utanriks- og konstitusjonsnemndi om å gjera vedtak i Stortinget 21. mai 1953 om fullmakter til å inngå kontraktar i samband med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » m.v. gjeldande fram til 30. juni 1957. (St.prp. nr. 66.)

Innst.S. D. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om herdningsfabrikkenes midlertidige reguleringsfond. (St.meld. nr. 10.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1956 års produksjon. (St.meld. nr. 43.)

Innst.S. F. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed på sild og sildeprodukter. (St.meld. nr. 44.)

Innst.S. G. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og frossenfisk. (St.meld. nr. 67.)

1957

Innst.S. A. Tilråding frå den auka utanriks- og konstitusjonsnemndi om at fullmakter til å gjera kontrakter i samsvar med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » framleis skal stå ved lag. (St.prp. nr. 42.)

Innst.S. B. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om økonomisk samarbeid med Finland i de nordlige områder. (St.meld. nr. 41.)

Innst.S. C. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster med fremmede makter inngått i 1956.

Innst.S. D. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter. (St.meld. nr. 60.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1957 års produksjon. (St.meld. nr. 71.)

1958

Innst.S. A. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om overenskomster med fremmede stater inngått i 1957.

Innst.S. B. Tilråding frå den forsterka utanriks- og konstitusjonsnemndi om at fullmakter til å gjera kontrakter i samhøve med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » framleis skal gjelda. (St.prp. nr. 94.)

Innst.S. C. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter. (St.meld. nr. 39.)

Innst.S. D. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og frossenfisk. (St.meld. nr. 16.)

Innst.S. F. Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité om fullmakt for Kongen til å inngå avtaler med andre medlemsland i NATO om leveranser fra norsk industri. (St.prp. nr. 152.)

1959

Innst.S. C. Tilråding frå utanriks- og konstitusjonsnemnda om avtalar med framande makter inngått i 1958.

Innst.S. D. Tilråding frå den forsterka utanriks- og konstitusjonsnemndi om at fullmakter til å gjera kontrakter i samhøve med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » framleis skal gjelda. (St.prp. nr. 85.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter. (St.meld. nr. 23.)

1959-60

Innst.S. A. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om endringer i tolltariffen.

Tillegg til Innst. S. A. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om endring i tollen for sko.

Innst.S. B. Tilråding frå utanriks- og konstitusjonsnemnda om avtalar med framande maktar inngått i 1959.

Innst.S. C. Tilråding frå den forsterka utanriks- og konstitusjonsnemndi om at fullmakter til å gjera kontrakter i samhøve med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » framleis skal gjelda. (St.prp. nr. 142.)

Innst.S. D. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomité om bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter. (St.meld. nr. 41.)

Innst.S. E. Innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité om fullmakt for Kongen til å undertegne og midlertidig sette i verk en avtale om Finnlands assosiering med Det europeiske frihandlesforbund fra 1. juli 1960 eller senere i påvente av Stortingets ratifikasjon av avtalen.

1960-61

Innst.S. B. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om avtaler med fremmede makter inngått i 1960.

Innst.S. D. Tilråding frå den forsterka utanriks- og konstitusjonsnemndi om at fullmaktar til å gjera kontraktar i samhøve med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » framleis skal gjelda. (St.prp. nr. 114.)

Innst.S. E. Innstilling fra Stortingets presidentskap om tillatelse for generalkonsul E.A Colban til å henvise til vedtak og referater fra møter for lukkede dører i Stortinget i sin bok om « Stortinget og utenrikspolitikken ».

1961-62

Innst.S. B. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige overenskomster med fremmede makter i 1961.

1962-63

Innst.S. A. Innstilling fra Stortingets presidentskap om gave fra Stortinget til H.M Kong Olav V til hans 60-års dag den 2. juli 1963.

Innst.S. B. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. (St.prp. nr. 37.)

Innst.S. C. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige avtaler inngått med fremmede stater i 1962.

Innst.S. D. Innstilling fra den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » m.v. (St.prp. nr. 109.)

Innst.S. E. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om ikke-behandling av St.prp. nr. 37 (1962-1963), om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. (St.prp. nr. 37.)

1963-64

Innst.S. B. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om ikke-behandling av St.prp. nr. 37 (1962-1963), om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

Innst.S. C. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige overenskomster med fremmede stater inngått i 1963.

Innst.O. A. Innstilling fra Stortingets presidentskap om offentliggjørelse av innstilling fra den i grunnloven § 75, f og g omhandlede komité om innbringelse for Odelstinget av den hemmelige referatprotokoll vedkommende Forsvarsdepartementet, Hæren (Innst.O. A. for 1933) og referat fra møte for lukkede dører i Odelstinget 1. juli 1933 ang. samme sak.

1964-65

 Innst.S. A. Innstilling fra skog-, vassdrags- og industrikomiteen om avtale mellom det amerikanske oljeselskap Caltex og den norske stat om statens deltakerrett på Caltex' utmål på Svalbard. - Spørsmål om deltakelse i drift på Norsk Polar Navigasjon A/S' utmål. - Prinsipper for bruk av deltakerretten. (St.meld. nr. 37.)

Innst.S. B. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om ikke-behandling av St.prp. nr. 37 (1962-1963) om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

Innst.S. C. Innstilling fra skog-, vassdrags- og industrikomiteen om utmål på Svalbard m.v. (St.meld. nr. 43.)

Innst.S. D. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om fortrolige overenskomster med fremmede stater inngått i 1964.

Referater

Oversikt over møter for lukkede dører i Stortinget 1946-1965 som tidligere ikke er offentliggjort eller gjort offentlig tilgjengelig.

I tiden 22. januar 1946 - 18. juni 1965 ble det holdt ca 240 møter for lukkede dører i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. De stenografiske referatene fra en del av disse møtene, med tilhørende dokumenter, ble enten offentliggjort i Stortingsforhandlingene for den aktuelle sesjon, eller er ved vedtak i Stortinget på et senere tidspunkt gjort offentlig tilgjengelig.

Det følgende er en oversikt over 201 møter for lukkede dører som ikke er gjort offentlig tilgjengelig, eller bare er delvis offentliggjort. Av disse er 80 møter rene referatmøter, dvs. som oftest vedtak om oversendelse av en hemmelig sak til fagkomiteen.

1946

22. januar 1946
Referat.

29. januar 1946
Redegjørelse av utenriksministeren om besøk i Stockholm, København og London.

5. februar 1946
Referat.

28. februar 1946
Referat.

20. mars 1946
Referat.

14. mai 1946
Redegjørelse av utenriksministeren om:

  1. USA;
  2. Sovjetsamveldet;
  3. Storbritannia;
  4. Svalbardsaken;
  5. utbygging av Norges ishavsadministrasjon;
  6. Grønland;
  7. Vest-Grønland;
  8. arkivoppgjøret;
  9. norsk-russiske grenseforhold;
  10. norsk-finske mellomriksforhold.

13. juni 1946
1) St.meld. nr. 2 (1945-1946) Om saker behandlet i Utenriksdepartementets Politiske Avdeling i det første halvår etter frigjøringen.
2) Innst.S. F fra utenriks- og konstitusjonskomiteen ang. utenriksministerens redegjørelse i møte for lukkede dører 14.5.1946.

20. juni 1946
Referat.

8. juli 1946
Delvis offentliggjort.

11. juli 1946
St.prp. nr. 74 (1945-1946) Om statsgaranti for lån til modernisering og utvidelse av norske skipsverft.

26. september 1946
1) Redegjørelse av utenriksministeren om:
     a) fredskonferansen i Paris;
     b) Grønland;
     c) arkivoppgjøret;
     d) norsk-sovjetiske grenseforhandlinger;
     e) ettersøkingssaker i Sovjet
     f) norsk-finske reinbeiteforhandlinger;
     g) Hannevigsaken;
     h) fiskeriforhandlingene i London 1943;
     i) tysk trålfiske utenfor norskekysten
     e) Spaniaspørsmålet.
2) Spørsmål fra representant Oftedal om krigsskadeerstatning fra Finland.

18. oktober 1946
Behandling av utenriksministerens redegjørelse 26. september 1946.

23. oktober 1946
Delvis offentliggjort.

20. november 1946
Ang. offentliggjøring av skipsbyggingssaken.

25. november 1946
Delvis offentliggjort.

9. desember 1946
Referat.

11. desember 1946
St.prp. nr. 109 (1946) Innhentelse av Stortingets samtykke til at det i forbindelse med den norsk-polske varebytte- og betalingsordning ytes Polen en kreditt, stor ca kr 35.000.000 til innkjøp av norske varer.

1947

16. januar 1947
Redegjørelse av utenriksministeren om Svalbardsaken.

23. januar 1947
Behandling av utenriksministerens redegjørelse om Svalbardsaken 16. januar 1947.

30. januar 1947
Redegjørelse av utenriksministeren om Spania-spørsmålet.

15. februar 1947
Behandlingen av utenriksministerens redegjørelse om Svalbardsaken 16. januar 1947.

27. februar 1947
Behandlingen av utenriksministerens redegjørelse om Spania-spørsmålet 30. januar 1947.

6. mai 1947
Referat.

14. mai 1947
Delvis offentliggjort.

31. mai 1947
Om offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.

3. juni 1947
1) St.prp. nr. 27 (1947) Innstilling fra Grønlandsutvalget av 1947 om revisjon av Østgrønlandsavtalen av 9. juli 1924.
2) Spørsmål fra reprentanten Hambro ang. gransking av utenriksetatens folk.

12. juni 1947
Referat.

27. juni 1947
Delvis offentliggjort.

3. juli 1947
1) St.meld. nr. 35 (1947) Forhandlinger med Danmark om forlengelse av Østgrønlandsavtalen av 9. juli 1924.
2) Innst.S. I om ikke-offentliggjorte overenskomster med fremmede makter i 1939 og i tiden fra frigjøringen av landet til det nå forsamlede Stortings sammentreden.
3) Resten av møtet delvis offentliggjort.

5. juli 1947
Delvis offentliggjort.

8. juli 1947
Redegjørelse av utenriksministeren om Pariserkonferansen og Marshall-planen.

11. juli 1947
Delvis offentliggjort.

15. september 1947
Festmøte på Eidsvoll.

26. september 1947
Referat.

3. oktober 1947
1) Spørsmål fra representant Løvlien ang. Marshall-planen.
2) Resten av møtet offentliggjort.

28. oktober 1947
Redegjørelse av utenriksministeren om forhandlingen i Paris om Marshall-planen og om forhandlingene i FNs generalforsamling

7. november 1947
Referat.

11. desember 1947
1) St.meld. nr. 28 (1945-1946) Forhandlinger med Storbritannia om Norges fiskerigrense.
2) Innst.S. N ang. utenriksministerens redegjørelse 28.10.1947.

1948

26. februar 1948
Delvis offentliggjort.

11. mars 1948
Referat.

8. april 1948
Redegjørelse av utenriksministeren.

23. april 1948
Delvis offentliggjort.

27. april 1948
Delvis offentliggjort.

29. april 1948
Behandling av utenriksministerens redegjørelse i møte 8. april 1948.

7. mai 1948
Referat.

25. mai 1948
St.prp. nr. 68 (1948) Lån til Norges Bondelag i forbindelse med hesteeksport til Polen i 1948.

10. juni 1948
Referat.

26. juni 1948
1) Innst.S. D om ikke-offentliggjorte overenskomster med fremmede makter.
2) St.meld. nr. 34 (1948) Bestemmelser om regulering av prisene ved salg av fettstoffer fra herdningsfabrikkene i tiden fra 1. mai 1948 til 30. april 1949.
3) Delvis offentliggjort.
4) St.prp. nr. 99 (1948) Om Stortingets samtykke til inngåelse av en avtale med Sverige om visse fiskerispørsmål.
5 )St.prp. nr. 79 (1948) Om ervervelse av tomt til og forberedelser til bygging av ambassadehus i Stockholm m.v.

8. oktober 1948
Referat.

29. november 1948
Om offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.

10. desember 1948
Om offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.

1949

21. februar 1949
Referat.

28. mars 1949
1) Om offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.
2) Spørsmål fra representant Hambro om sjøgrenseoppgjøret med Sovjet.
3) Interp. fra representant Hambro om sjøgrenseuoverensstemmelsen med England.
4) Om offentliggjøring av debatten i lukket møte 3. mars 1949.

24. mai 1949
Delvis offentliggjort.

11. juni 1949
Referat.

15. juni 1949
Referat.

18. juni 1949
Delvis offentliggjort.

22. juni 1949
Offentliggjøring av hemmelige dokumenter.

29. juni 1949
1)  Innst.S. G om overenskomster inngått med fremmede makter.
2) St.prp. nr. 99 (1949) Om bemyndigelse for industridepartementet til på Statens vegne å kjøpe aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

14. juli 1949
Delvis offentliggjort.

1950

1. februar 1950
Referat.

8. februar 1950
Delvis offentliggjort.

27. februar 1950
Redegjørelse om krafteksport til Danmark.
Delvis offentliggjort.

28. mars 1950
Debatt om redegjørelsen i lukket møte 27. februar 1950.
Delvis offentliggjort.

4. mai 1950
St.prp. nr. 29 (1950) Om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektisk Kvælstofaktieselskab.

31. mai 1950
St.prp. nr. 6 (1950) Om Stortingets samtykke til godkjenning av en dansk-norsk protokoll av 25. mai 1949 om fredningsbestemmelser på Øst-Grønland.

5. juni 1950
Offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.

12. juni 1950
Referat.

21. juni 1950
1) Om offentliggjøring av debatt i lukket møte 31. mai 1950.
2) Ang. overenskomst med Sovjet om forholdet ved den norsk-russiske grensen.

27. juni 1950
1) Delvis offentliggjort.
2) Grenseavtalen med Sovjet.

15. september 1950
Referat.

21. september 1950
Offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.

22. september 1950
Redegjørelse av utenriksministeren om det nordatlantiske råds møte.

23. september 1950
Redegjørelse av utenriksministeren om utkast til uttalelse ang. opprettelse av en felles styrke i Vest-Europa.

18. november 1950
Referat.

11. desember 1950
Innst.S. G om overenskomster med fremmede makter.

14. desember 1950
Offentliggjøring av sak nr. 2 i møte for lukkede dører 11. desember 1950.

1951

18. januar 1951
Referat.

22. januar 1951
Redegjørelse av utenriksministeren om den utenrikspolitiske situasjon.

12. februar 1951
Redegjørelse av forsvarsministeren om beredskapstiltak.

5. mars 1951
St.meld. nr. 9 (1951) Om forhandlingene med Sverige om en avtale om visse fiskerispørsmål.

2. april 1951
Referat.

3. april 1951
St.prp. nr. 17 (1951) Om fullmakt for industridepartementet til å avslutte en kontrakt mellom Den norske stat og Amerikas forente stater om leveranse av niobkonsentrat.

4. april 1951
Innst.S.nr.50 (1951) om ratifikasjon av en overenskomst og en sluttprotokoll angående fiskeriforholdene i visse sjøområder tilhørende Norge og Sverige. (Delvis offentliggjort.)

21. mai 1951
Referat.

25. mai 1951
Offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.

11. juni 1951
Referat.

23. juni 1951
St.prp. nr. 119 (1951) Kjøp av Birger Jacobsens eiendom på Jan Mayen.

27. juni 1951
1) Ang. aluminiumsfabrikken på Sunndalsøra.
2) St.meld. nr. 53 (1951) Prisutjevning for fisk og fiskeprodukter.

4. juli 1951
1) St.meld. nr. 22 (1951) Forskjellige avgifts- og tilskuddsbestemmelser for animalske fettstoffer.
2) St.meld. nr. 69 (1951) Bestemmelser om prisreguleringsavgift ved eksport fra andre enn herningsfabrikker, polymeriseringsbedrifter og traneksportører av fettstoffer og av produkter fremstillet av fettstoffer.

25. oktober 1951
1) Redegjørelse av utenriksministeren om den internasjonale situasjon.
2) Redegjørelse av repr. Hambro om behandlingen av fiskerigrensespørsmålet i Haag.

12. november 1951
Referat.

21. november 1951
Referat.

26. november 1951
1) St.meld. nr. 82 (1951) Bestemmelser om prisreguleringsavgift ved utførsel av fiskehermetikk 1951-52.
2) St.meld. nr. 100 (1951) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av tørrfisk av 1951 års produksjon.

3. desember 1951
Referat.

5. desember 1951
Referat.

10. desember 1951
1) Innst.S. N om ikke-offentliggjorte overenskomster med fremmede makter.
2) St.meld. nr. 88 (1951) Herdningsfabrikkenes midlertidige reguleringsfond. Overslag over inntekter og utgifter 1951-52.
3) St.prp. nr. 171 (1951) Om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstof-Aktieselskab.

14. desember 1951
Delvis offentliggjort.

1952

22. januar 1952
Referat.

1. februar 1952 (Odelstinget)
Innst. O. A om kaptein H.G avskjed i nåde fra fastlønnet offisersembete.

5. februar 1952
Referat.

5. mars 1952
Referat.

19. mars 1952
Referat.

29. mars 1952
Referat.

23. april 1952
Referat.

29. april 1952
Referat.

7. mai 1952
Referat.

12. mai 1952
1) Innst.S. C om gave til Kongens 80-års dag.
2) Jones-saken.

27. mai 1952
Referat.

7. juni 1952
1) St.prp. nr. 9 (1952) Kjøp av eiendommer på Svalbard og Jan Mayen.
2) St.prp. nr. 72 (1952) Kjøp av The Scottish Spitsbergen Development Ltds. eiendommer og rettigheter på Svalbard.
3) St.meld. nr. 27 (1952) Bestemmelser om reguleringsavgifter og -tilskudd ved eksport fra herdningsfabrikker av fettstoffer i 1952-53 og ved fabrikkenes mottak av hvalolje.
4) St.meld. nr. 21 (1952) Regler om oppgjør mellom Noregs Sildesalslag og Prisreguleringsfondet for sild. Bestemmelser om prisregulering for sildemel- og sildoljefabrikkene.
5) St.meld. nr. 29 (1952) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen stor- og vårsild og ved utførsel av iset stor- og vårsild av 1952-års produksjon.
6) St.meld. nr. 43 (1952) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av saltet stor- og vårsild av 1952-års produksjon.
7) St.meld. nr. 57 (1952) Forskjellige avgifts- og tilskuddsbestemmelser vedrørende sildolje og produkter av sildolje.
8) St.meld. nr. 56 (1952) Bestemmelser om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1952-års produksjon.
9) St.meld. nr. 55 (1952) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen fisk og frosne fiskeprodukter av 1952-års produksjon.
10) Innst.S. M om kaptein H.G begrunnelse for sin avskjedssøknad.

26. juni 1952
Redegjørelse av representanten Hambro om kunngjøring av grenselinjene for sjøterritoriet etter dommen i Haag.

4. oktober 1952
Referat.

18. oktober 1952
Referat.

20. november 1952
Referat.

11. desember 1952
1) Innst.S. P om ikke-offentliggjorte overenskomster med fremmede makter.
2) St.meld. nr. 83 (1952) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av klippfisk av 1952 års produksjon.
3) St.meld. nr. 96 (1952) Forskjellige prisreguleringsordninger over Prisreguleringsfondet for sild og Prisreguleringsfondet for fisk.

1953

27. mars 1953
Referat.

18. april 1953
Referat.

25. april 1953
Referat.

5. mai 1953
Referat.

21. mai 1953
St.prp. nr. 105 (1953) Om fullmakt til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.

5. juni 1953
Referat.

18. juni 1953
St.prp. nr. 91 (1953) Om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

23. juni 1953
Redegjørelse av forsvarsministeren for delegasjon av myndighet i krig til sjefen for Overkommandoen (dvs. Nordkommandoen).

11. juli 1953
1) Offentliggjøring av referater fra møter i den utvidede utenrikskomité 1940.
2) Innst.S. M om overenskomster med fremmede makter.
3) St.meld. nr. 38 (1953) Regler om oppgjør mellom Noregs Sildesalslag og Prisreguleringsfondet for sild. Bestemmelser om prisregulering for sildemel- og sildoljefabrikkene.
4) St.meld. nr. 39 (1953) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen stor- og vårsild av 1953-års produksjon.
5) St.meld. nr. 40 (1953) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av saltet stor- og vårsild av 1953-års produksjon.
6) St.meld. nr. 51 (1953) Bestemmelser som prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1953-års produksjon.
7) St.meld. nr. 56 (1953) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av frossen fisk og frosne fiskeprodukter av 1953-års produksjon.
8) St.meld. nr. 76 (1953) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av iset stor- og vårsild.

15. juli 1953
1) St.meld. nr. 57 (1953) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av klippfisk og tørrfisk av 1953-års produksjon.
2) St.meld. nr. 58 (1953) Om målsettingen for Kystartilleriet og Luftvernartilleriet.
3) Innst.S. P (1953) om hemmelig hovedvedlegg I for 1953-54 til St.prp. nr. 1 for 1953.

1954

29. januar 1954
Referat.

26. februar 1954
St.prp. nr. 4 (1954) Om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

6. april 1954
Redegjørelse av statsministeren og handelsministeren om regjeringens konferanse med medlemmer av den svenske regjering i Stockholm 29. og 30. mars.
Delvis offentliggjort.

6. mai 1954
Referat.

1. juni 1954
Referat.

9. juni 1954
1) St.prp. nr. 88 (1954) Om å forlenge gyldigheten av Stortingets vedtak av 21. mai 1953 om fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske « Off Shore Procurement Program » m.v.
2) St.meld. nr. 26 (1954) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av saltet stor- og vårsild av 1954-års produksjon.
3) St.meld. nr. 5 (1954) Forskjellige prisreguleringsordninger over Prisreguleringsfondet for sild og Prisreguleringsfondet for fisk.
4) St.meld. nr. 22 (1954) Regler om oppgjør mellom Noregs Sildesalslag og Prisreguleringsfondet for sild. Bestemmelser om prisregulering for sildemel- og sildoljefabrikkene.
5) St.prp. nr. 80 (1954) Om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og frossen fisk av 1954 års produksjon.

16. juni 1954
St.prp. nr. 92 (1954) Om norsk deltakelse i et program for utvidelse av kapasiteten i Europa for produksjon av krutt og sprengstoff (Facilities Assistance Program).

24. juni 1954
Innst.S. J om overenskomster inngått med fremmede makter.

12. oktober 1954
Referat.

26. oktober 1954
Om offentliggjøring av hemmelige stortingsdokumenter.

18. november 1954
St.meld. nr. 30 (1954) Om målsettingen for Kystartilleriet og Luftvernartilleriet.

26. november 1954
1) Delvis offentliggjort.
2) St.meld. nr. 91 (1954) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av saltfisk av 1954 års produksjon.
3) St.meld. nr. 86 (1954) Bestemmelser om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1954-års produksjon og bestemmelser om prisreguleringsavgift ved utførsel av levermel av 1954-års produksjon.

1. desember 1954
Om gave til representant Hambro ved 70-års dagen.

1955

11. mars 1955
Referat.

11. mai 1955
Referat.

14. juni 1955
Referat.

21. juni 1955
1)  Innst.S. A om overenskomster inngått med fremmede makter.
2) St.prp. nr. 83 (1955) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.

3. november 1955
Referat.

18. november 1955
Referat.

30. november 1955
1) St.meld. nr. 88 (1955) Bestemmelser om prisregulering ved utførsel av pakket, iset fet- og småsild.
2) St.meld. nr. 23 (1955) Bestemmelser om avgift i prisreguleringsøyemed ved salg av fôrmel av fisk og fiskeavfall.
3) St.meld. nr. 6 (1955) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter.

8. desember 1955
1) St.meld. nr. 87 (1955) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av salt fisk av 1955 års produksjon.
2) St.meld. nr. 56 (1955) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klipfisk, tørrfisk og frossenfisk av 1955 års produksjon.

1956

20. februar 1956
Referat.

20. april 1956
Referat.

19. juni 1956
1) Innst.S. A om inngåelse av ikke-offentliggjorte overenskomster med fremmede makter.
2) St.prp. nr. 66 (1956) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.
3) Referat.
4) Redegjørelse om Hannevig-saken.

16. oktober 1956
Referat.

11. desember 1956
1) St.meld. nr. 10 (1956) Herdningsfabrikkenes midlertidige reguleringsfond.
2) St.meld. nr. 43 (1956) Bestemmelser om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1956 års produksjon.
3) St.meld. nr. 44 (1956) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter.
4) St.meld. nr. 67 (1956) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og frossenfisk.

1957

5. februar 1957
Referat.

7. mars 1957
St.prp. nr. 42 (1957) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.

29. mai 1957
Referat.

25. juni 1957
Referat.

28. juni 1957
1) St.meld. nr. 41 (1957) Økonomisk samarbeid med Finnland i de nordlige områder.
2) Innst.S. C om overenskomster med fremmede makter.

5. juli 1957
1)  St.meld. nr. 60 (1957) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter.
2) St.meld. nr. 71 (1957) Bestemmelser om prisregulering for fôrmel av fisk og fiskeavfall av 1957 års produksjon.

1958

28. februar 1958
Referat.

3. juni 1958
Referat.

12. juni 1958
Redegjørelse av handelsministeren om tekstilimporten.

17. juni 1958
1) Innst.S. A om overenskomster med fremmede stater i 1957.
2) St.prp. nr. 94 (1958) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.
3) St.meld. nr. 39 (1958) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild- og sildeprodukter.
4) St.meld. nr. 16 (1958) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og frossenfisk.

30. september 1958
Referat.

21. oktober 1958
Referat.

5. desember 1958
Referat.

11. desember 1958
St.prp. nr. 152 (1958) Om fullmakt for Kongen til å inngå avtaler med andre medlemsland i NATO om leveranser fra norsk industri.

1959

27. januar 1959
Referat.

18. februar 1959
Grunngitt spørsmål ang. besøk av statsminister Krustsjov i Norge.

23. april 1959
Referat.

6. juni 1959
Referat.

24. juni 1959
1) Innst.S. E om avtaler inngått med fremmede stater.
2) St.prp. nr. 85 (1959) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.
3) St.meld. nr. 23 (1959) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter.

9. november 1959
Redegjørelse av handelsministeren om forhandlingene om det europeiske frihandelsforbund.

16. november 1959
Debatt om handelsministerens redegjørelse i lukket møte 9.11.1959.

11. desember 1959
Delvis offentliggjort

1960

12. januar 1960
Referat.

29. januar 1960
Referat.

11. februar 1960
Referat.

3. mars 1960
Referat.

10. mai 1960
Referat.

1. juni 1960
1) Innst.S. B om avtaler med fremmede makter.
2) St.prp. nr. 142 (1959-1960) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.
3) St.meld. nr. 41 (1959-1960) Bestemmelser om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter.
4) Delvis offentliggjort.
5) Om Finlands assosiering med EFTA.

17. oktober 1960
Referat.

1961

18. mai 1961
Referat.

27. mai 1961
1) Innst.S. B om avtaler inngått med fremmede stater.
2) St.prp. nr. 114 (1960-1961) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.

9. juni 1961
1) Delvis offentliggjort.
2) Om offentliggjøring av opplysninger fra lukkede møter.

12. desember 1961
Delvis offentliggjort.

1962

1. juni 1962
Innst.S. B om fortrolige overenskomster med fremmede makter.

30. november 1962
Referat.

1963

15. februar 1963
Om gave til kong Olavs 60-års dag.

28. februar 1963
St.prp. nr. 37 (1962-1963) Om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

3. mai 1963
Referat.

13. juni 1963
1) Innst.S. C om fortrolige avtaler inngått med fremmede stater i 1962.
2) St.prp. nr. 109 (1962-1963) Om forlenget gyldighet av fullmakter til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v.
3) St.prp. nr. 37 (1962-1963) Om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

29. november 1963 (Odelstinget)
Delvis offentliggjort.

1964

17. januar 1964
Referat.

23. januar 1964
1) Offentliggjort.
2) Debatt om lekkasje fra et fellesmøte av den utvidede utenrikskomiteen og fiskerikomiteen.

30. januar 1964
Redegjørelse av utenriksministeren om fiskeriforhandlingene i London.

6. februar 1964
Behandling av utenriksministerens redegjørelse i lukket møte 30.1.

18. juni 1964
1) Redegjørelse av utenriksministeren om tegning av aksjer i FNs obligasjonslån.
2) Innst.S. C om fortrolige overenskomster med fremmede stater inngått i 1963.
3) St.prp. nr. 37 (1962-1963) om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

12. desember 1964
Delvis offentliggjort.

1965

9. februar 1965
Referat.

25. februar 1965
Debatt om ev. tilbakesendelse av St.meld. nr. 43 (1964-1965) til statsministeren for omarbeidelse, om oversendelse til utenriks- og konstitusjonskomiteen og om de utenrikspolitiske og konstitusjonelle sider ved saken.

14. mai 1965
St.meld. nr. 37 (1964-1965) Avtale mellom det amerikanske oljeselskap Caltex og den norske stat om statens deltakerrett på Caltex' utmål på Svalbard. - Spørsmål om deltakelse i drift av Norsk Polar Navigasjon A/S' utmål. - Prinsipper for bruk av deltakerretten. (Avtalen med Caltex er offentliggjort.)

18. juni 1965
1) St.prp. nr. 37 (1962-1963) Om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.
2) St.meld. nr. 43 (1964-1965) om utmål på Svalbard m.v. (Delvis offentliggjort.)
3) Innst.S. D om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1964.


Sist oppdatert: 29.06.2017 13:57