Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

A

 • aksjonskanalen

  blir ofte brukt som en samlebetegnelse for ulike måter folk kan påvirke politiske avgjørelser på, gjennom aksjoner og demonstrasjoner.
 • anmodningsvedtak

  vedtak fattet i Stortinget som formuleres slik: "Stortinget ber regjeringen... "
 • Ap (A)

  vanlig forkortelse for Arbeiderpartiet (Det norske Arbeiderparti – DNA) (1887).
 • avstemning (votering)

  Stortinget tar et formelt standpunkt til alle saker som behandles. Vanligvis skjer dette ved at det i slutten av et møte, voteres over forslagene i komiteens innstilling. Voteringsresultatet viser som oftest at det er et flertall for eller imot forslaget, men i enkelte saker kan det også være en enstemmig tilslutning til at forslaget bifalles (støttes) eller ikke bifalles.

B

 • bebudede saker

  en liste over saker som regjeringen varsler at den skal oversende til Stortinget.
 • beslutning

  bestemmelse, vedtak. Etter behandlingen av en lovsak ble vedtakene fra Odelstinget skrevet i en beslutning (besl. O). Denne ble deretter behandlet i Lagtinget. Ordningen med odelsting og lagting ble avviklet 1. oktober. 2009. Lovforslag må nå behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt.
 • beslutning i Lagtinget (besl. L.) (historisk begrep)

  i de tilfeller der Lagtinget skrev en beslutning betydde det at Lagtinget ikke bifalt beslutningen i Odelstinget og at saken derfor ble sendt til Odelstinget for ny behandling der. Vanligvis dreide dette seg om noen få tilfeller i sesjonen når det ble oppdaget små feil i lovtekstene, som hadde sneket seg inn tidligere i lovbehandlingen. Ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Dagens lovanmerkning erstatter beslutning i Lagtinget. Lovanmerkning er Stortingets eventuelle anmerkning ved andre gangs behandling av lovsaken i Stortinget.
 • beslutning i Odelstinget (besl. O.) (historisk begrep)

  lovvedtakene fra Odelstinget ble skrevet i en beslutning (besl. O), denne ble deretter behandlet i Lagtinget. Ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Dagens lovvedtak erstatter beslutning i Odelstinget. Lovvedtak inneholder vedtaket etter første gangs behandling av lovsaken i Stortinget.
 • beslutningsdyktighet

  ved votering i vanlige saker må over halvparten av representantene være til stede, mens to tredjedeler må være til stede i forbindelse med grunnlovsforslag.
 • bevilgningsreglementet

  regler om hvordan statsbudsjettet skal skrives og behandles.
 • budsjettavtale

  i forbindelse med forhandlingen om statsbudsjettet kan opposisjonspartiene inngå avtaler for å sikre seg flertall for saker de mener er viktige.
 • budsjettbehandling

  arbeidet med statsbudsjettet. Dette er Stortingets viktigste oppgave ved siden av lovgivning og kontroll med regjeringen og forvaltningen.
 • budsjettinnstilling (budsjett-innst) (historisk begrep)

  innstillingene som ble skrevet av komiteene når statsbudsjettet ble behandlet om høsten. Budsjettinnstillingen kalles fra 1. oktober 2009 innstilling til Stortinget.