Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

E

  • etat

    en forvaltningsenhet (administrasjon) innenfor et fagområde, underlagt et departement. For eksempel Nav og Arbeidstilsynet, som er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
  • EU

    Den europeiske union (EU) er et politisk og økonomisk forbund av 28 stater hovedsakelig i Europa.
  • EØS-avtalen

    regulerer samhandel og andre økonomiske forhold mellom EU og EFTA-landene. Avtalen innebærer at EFTA-landene som har sluttet seg til avtalen, deltar på lik linje med EU-landene i det indre marked. Dermed underordner de seg EUs regler om konkurranse og de fire friheter - fri utveksling av varer, tjenester, personer og kapital.