Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

V

 • V

  vanlig forkortelse for Venstre (1884).
 • valgliste

  de politiske partienes lister over kandidater til stortingsvalget i de ulike valgkretsene (fylkene).
 • valgnederlag

  valgresultatet fører til en endring av det politiske styrkeforholdet i Stortinget, og dette gir grunnlag for en ny regjering. Vanlig årsak til regjeringsskifte.
 • valgordning

  regler for valg av personer som skal representere velgerne, for eksempel i Stortinget.
 • vararepresentant

  person som er valgt til å møte for en stortingsrepresentant når denne har lovlig fravær.
 • vedlegges protokollen

  Uttrykket brukes først og fremst etter behandling av meldinger til Stortinget og andre saker der det ikke fattes noe operativt vedtak. I slike tilfeller betyr «vedlegges protokollen» bare at saken er ferdig behandlet i Stortinget, og at dokumentet tas inn i stortingsforhandlingene. «Vedlegges protokollen» brukes av og til også som et resultat av behandling av forslag, i tilfeller der Stortinget ikke gir sin tilslutning til forslaget, men vil signalisere at det heller ikke er helt negativt innstilt til det.
 • vedtak

  saksbehandlingen i Stortinget avsluttes alltid med at det gjøres et vedtak. Vedtakene fremgår av referatet fra debatten og voteringene i salen.
 • votering (avstemning)

  Stortinget tar et formelt standpunkt til alle saker som skal behandles. Vanligvis skjer dette ved at det i slutten av et møte, voteres over forslagene i komiteens innstilling. Voteringsresultatet viser som oftest at det er et flertall for eller imot forslaget, men i enkelte saker kan det også være en enstemmig tilslutning til at forslaget bifalles (støttes) eller ikke bifalles.