Lov om familievernkontorer

Ot.prp. nr. 6 (1996-97), Innst. O. nr. 70 (1996-97), beslutning. O. nr. 92 (1996-97), beslutning. L. nr. 3 (1996-97), beslutning. O. nr. 122 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 07.05.1997 Innst. O. nr. 70 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.1997

   Behandla andre gang i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandla i Lagtinget: 05.06.1997