Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane)

Ot.prp. nr. 72 (2001-2002), Innst. O. nr. 7 (2002-2003), beslutning. O. nr. 11 (2002-2003)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 24.10.2002 Innst. O. nr. 7 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.10.2002

   Behandla i Odelstinget: 07.11.2002

   Behandla i Lagtinget: 14.11.2002