Bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova)

Ot.prp. nr. 30 (2002-2003), Innst. O. nr. 82 (2002-2003), beslutning. O. nr. 84-85 (2002-2003)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 16.05.2003 Innst. O. nr. 82 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2003

   Behandla i Odelstinget: 22.05.2003

   Behandla i Lagtinget: 27.05.2003