Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeidsdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 09.10.2012 Innst. 20 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.10.2012

   Behandla andre gang i Stortinget 16.10.2012