Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Prop. 57 L (2016-2017), Innst. 302 L (2016-2017), Lovvedtak 82 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 16.05.2017 Innst. 302 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt et endret kapittel om skolemiljø i opplæringslova, som skal gjelde elever i både offentlige og private skoler. Siktemålet er å få en tydelig plassering av rettigheter og ansvar i mobbesaker. En aktivitetsplikt for skolen presiseres i loven. Under behandlingen ble det fremmet forslag om at saker på nærmere vilkår skulle behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette fikk ikke flertall. For øvrig var lovvedtaket enstemmig, også at krav til aktsomhet ikke skulle heves til grovt uaktsomt. Enstemmige vedtak ble videre fattet om å be regjeringen utrede tidsfrister for fylkesmannens klagebehandling, og å be om en gjennomgang de statlige oppreisningsordningene med sikte på å innlemme elever som er påført skade eller læringstap som følge av mobbing.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 29.05.2017