Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

Prop. 37 L (2018-2019), Innst. 198 L (2018-2019), Lovvedtak 49 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 198 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i EØS-vareloven som innebærer at Norsk akkrediterings klageordning tilfredstiller de krav som følger av den internasjonale standarden for akkreditering. Lovendringen medfører at klageorganet ikke har vedtakskompetanse, men gir sin anbefaling til Norsk akkreditering som avgjør om klagen skal tas til følge.Departementet har fått utvidet forskriftshjemmel for å gi utfyllende bestemmelser om klageordningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 02.04.2019