Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen

Prop. 56 S (2018-2019), Innst. 277 S (2018-2019)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 14.05.2019 Innst. 277 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 14.05.2019