Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen

Prop. 56 S (2018-2019), Innst. 277 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 14.05.2019 Innst. 277 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen. Lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre direktivet i norsk rett trådte i kraft 1. juli 2017. Direktivet innebærer økonomiske konsekvenser og antas å være en sak av særlig stor viktighet. Det har derfor nødvendig å innhente Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. Komiteens tilrådning ble fremmet av Arbeiderparitet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2019

   Behandla i Stortinget: 23.05.2019