Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)

Prop. 126 L (2018-2019), Innst. 85 L (2019-2020), Lovvedtak 21 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 85 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i passloven og ID-kortloven. Endringene innebærer at reglene om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige harmoniseres med barnevernloven. Det er også vedtatt nye regler om at reisedokumenter skal nektes utstedt til personer som er prøveløslatt fra forvaring eller fra fengsel, med vilkår om ikke å forlate landet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2019