Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping

Meld. St. 8 (2019-2020), Innst. 225 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 02.04.2020 Innst. 225 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping.Statens direkte eierskap omfatter selskapene hvor statens eierskap forvaltes direkte av et departement. Dette utgjør i dag 73 selskaper. Siden 2002 er det i hver stortingsperiode lagt frem for Stortinget en melding om statens samlede direkte eierskap, en såkalt eierskapsmelding. I eierskapsmeldingen redegjør regjeringen for hvorfor staten eier direkte i selskaper, hva staten eier, inkludert hva som er statens begrunnelse for eierskapet og statens mål som eier i hvert selskap, samt hvordan staten utøver sitt eierskap, inkludert statens prinsipper for god eierstyring og statens forventninger til selskapene.Meldingen legger opp til at rammene for statens eierutøvelse ligger fast. En rekke mindretallsforslag oppnådde ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.04.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020