Noen saker om jernbane

Meld. St. 17 (2019-2020), Innst. 340 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 02.06.2020 Innst. 340 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om flere saker om jernbane, der det gjøres rede for prosjekter hvor det nå er vesentlig ny informasjon i forhold til det som er meldt Stortinget tidligere. Det gjøres rede for endret utbyggingstakt på Vestfoldbanen, samt kostnadsøkninger i Follobaneprosjektet og i prosjektet Sandbukta - Moss - Såstad på Østfoldbanen. Det ble fremmet et forslag fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det ble vedtatt at Stortinget ber regjeringen vurdere styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Samferdselsdepartementet. Flertallet påpekte som viktig at Bane NOR kan gjennomføre utbyggingsprosjekter og arbeid innenfor drift, vedlikehold og fonying på en måte som gir best mulig ressursutnyttelse, god kostnadskontroll og optimal prosjektgjennofmring. Flertallet presiserte også at det i dette arbeidet bør gjøres vurderinger av om Nye Veier-modellen kan benyttes i utbygging av jernbaneprosjekter.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2020

   Debattert i Stortinget 08.06.2020
   Votert i Stortinget 08.06.2020